Humán munkaközösség
2019.10.16. 14:20
Munkaközösség-vezető: Dévai-Józsáné Furuglyás Márta
„Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek.”
(Kol 3:17)
 
Munkaközösségünk célja: az intézmény pedagógiai programja, munkaterve alapján az azonos műveltségi területen működő pedagógusok minőségi és szakmai együttes, közös munkájának hatékony megvalósulása; széleskörű műveltség igényének kialakítása a diákokban; Istentől kapott tálentumaink felismerése, és az azokkal való jó sáfárkodás az Ő dicsőségére.
„A református iskola úgy tudja elérni (....) nevelési céljait, hogy
– megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival:
– a hiteles krisztuskövetés vonzó, személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja,
– hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít,
– növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét,
– növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megőrzésének fontosságára,
– a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre,
– a reál és humán tudás átadásával kifejlesztik bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és a felelős cselekvés képességét,
– gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat, megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út,
– rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé.”                                (Pedagógiai Program)
 
Feladataink: 
 • az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és minőségének segítése, fenntartása
 • tehetséggondozás, felzárkóztatás
 • iskolai programok, ünnepélyek, rendezvények előkészítése, levezetése
 • jeles napokra, alkalmakra faliújság, dekoráció készítése
 • iskolai újság szerkesztése
 • pályázatok és tanulmányi versenyek, továbbképzések figyelemmel kísérése, szervezése, a tanulók felkészítése, házi versenyek lebonyolítása
 • szakmai továbbképzéseken való részvétel
 • tapasztalat- és ötletszerzés egymás közötti óralátogatással
 • a diákok felkészítése a továbbtanulásra – felvételi, év végi vizsgák
 • pályaválasztás segítése
 • múzeum- és színházlátogatások szervezése

Munkaközösségünk tagjai:
A felső tagozaton magyar nyelv és irodalmat, történelmet tanító pedagógusok.