Lelki élet

 
Gyerekeknek és munkatársaknak
 
MEGHALLGATLAK
* csütörtök és péntek délután 2-3-ig *
Diákjainknak:
Ha szeretnél beszélgetést kérni,
a nevedet és osztályodat írd egy lapra és dobd a földszinti asztalkán található dobozba, vagy keresd meg személyesen Zsó nénit.
Pedagógusainknak:
Kérjük, keressétek Demeterné Harmathy Zsófiát.

 Lelki élet egy iskolában? Lelki élet címszó egy iskolai honlapon? Nem szokványos dolog! Igen, éppen ettől más, több a Julianna református általános iskolánk és Csipkebokor óvodánk, mint ahogy más keresztyén iskolák is!
Örömmel köszöntöm a kedves olvasót, és köszönöm, hogy elolvassa ezt az oldalt is!

Hiszem és vallom, hogy a gyermekek úgy növekednek egészségesen, ha nemcsak a testük, tudásuk, hanem a lelkük is gyarapszik, erősödik. Az ember test és lélek. Akkor élünk egészségesen, ha a teljes ember erősödésére, növekedésére figyelünk. Ebben az iskolában többet kapnak a gyermekek a lelki élet által. Elvettetik a jó mag, aminek gyümölcse egy egész életen keresztül hat, kikel, erősödik.

Bizonyságtételünk alapja a Biblia. Célunk Jézus Krisztust megismertetni a gyermekekkel, akivel élő kapcsolatba lehet kerülni, ami megújítja, helyre teszi az életünket. Másodszor: személyes példa által, az igehirdetés, bibliai tanítás által keresztyén életvitelre, értékekre, lelkiségre, egymás iránti szeretetre tanítani őket, miközben minden nevelő is ezt tanulja folyamatosan.

Minden tanévet templomi istentisztelettel kezdünk és zárunk. Fontos számunkra, hogy a Budapest-Fasori Református Egyházközség közösségében, szeretetében történik mindez. Évente kétszer családos istentisztelet van ugyanitt. Ilyenkor nincs szabad ülőhely a templomban, annyian vagyunk! Mindenki örömmel várja, hogy láthassa az egyik osztály, az énekkar szolgálatát, és hallhassa a családoknak szóló üzenetet.    
A lelki élet minden hétfőn a templomban minden osztály számára áhítattal folytatódik. Évente más sorozatot veszünk. Az elmúlt évek sorozatai voltak: Keresztyén jellemábécé, Állatok a Bibliában, Nevek a Bibliában, A templom részei és üzenetei, Példabeszédek gyermekeknek, Ki az Isten, és kik vagyunk mi?… Erősítő élmény együtt hallgatni az Igét, és énekeket tanulni. Majd a hét további részében a tantermekben, osztályonként kezdik a gyerekek áhítattal a napot, amely mindig a heti témához kapcsolódik. A hétfői üzenetet tovább erősítik a napi reggeli Igék. 
A Jellemábécé sorozatból szülői bizonyságtételekkel, gyerekek rajzaival könyv is készült az iskola kiadásában. Jó segítség lehet ez családi áhítatokhoz, egyéni bibliaolvasáshoz vagy iskolai áhítatokhoz. 
Ezenkívül minden tanévet csendesnappal kezdünk és zárunk. Ekkor játékos programokkal és meghívott előadókkal is gazdagítjuk a lelki üzeneteket. Az iskolai ünnepségeken, megemlékezéseken is mindig rövid áhítattal, közös énekkel kezdünk. A lelki üzenet még inkább erősíti bármelyik nemzeti ünnep üzenetét. Karácsonyi istentiszteletet, passiós alkalmat, áldozócsütörtöki istentiszteletet tartunk a gyermekeknek. Mindig fontos cél, hogy az ő nyelvükön szólaljon meg az evangélium.
Azonban a lelki élet erősítése nemcsak az alkalmakon, hanem az iskolai idő minden pillanatában történik. Amikor egy pedagógus észreveszi és megkérdezi, hogy miért szomorú a gyermek. Amikor szabad idejét szánja arra, hogy törődjön vele, meghallgassa. Amikor napközben is visszatérnek, és aktualizálják a reggeli áhítat üzenetét. Különben is többször elhangzik beszélgetésekben, hogy egész más így tanítani, hogy közös áhítattal indul az osztály egy napra! Vagy mikor a konyhás nénik néven szólítják a gyermekeket, és személyesen törődnek velük. Tehát azon munkálkodunk, hogy áthassa teljes életünket és cselekedeteinket a Biblia tanítása. 
 
Az iskolai lelki életnek még két további része a pedagógusok és a szülők között végzett szolgálat. A pedagógusoknak is évente két csendesnapjuk van. Minden értekezletet lelki tanítással, áhítattal kezdünk. Azon munkálkodunk, hogy minden pedagógus gyülekezeti tag legyen lakóhelye, felekezete szerint, hogy hitében épülhessen, és ebből a forrásból merítve tudjon adni a gyermekeknek. 
A szülők számára tartunk szülői kört, imaközösséget, előadás-sorozatot a keresztyén nevelésről. Ezt a sorozatot szeretnénk minden évben megtartani, hogy minden szülő részt vehessen rajta. A témái: Kicsoda a szülő, mi a feladata? Kicsoda a gyermek, mi a szerepe? Milyen a keresztyén gyermeknevelés? Hogyan szeressük jól gyermekünket? Az internet hatása a gyermekekre…

Személyes lelkigondozásra is van mód mind gyermekek, családok, mind pedagógusok számára. Sokan kérik a lelki beszélgetések lehetőségét. Több fasori lelkipásztor is végzi ezt a szolgálatot. Családgondozással, családterápiával segítjük azoknak a családoknak az életét, akik nyitott szívvel igénybe veszik ezeket a lehetőségeket.      
 
Végül egy hasonlattal fejezem be. Szoktuk mondani, hogy a keresztyén nevelés olyan, mint a háromlábú szék. Minimum három láb kell ahhoz, hogy a gyermek ráülhessen, és kényelmesen elhelyezkedjen rajta. Az egyik lába a szülői otthon, a másik az iskola, a harmadik a gyülekezet, a keresztyén egyházközség. Ha ez a három alap megvan, és egymást támogatja, ugyanazt tanítja, akkor megtartja a gyermeket, és ő erősödik, növekszik általuk. Hálát adunk a szülői otthonokért, ahol keresztyén nevelést kapnak a gyermekek, és a családokért, akik nyitottak, hogy gyermekeikkel együtt elinduljanak ezen az úton. Hálát adunk az iskola dolgozóiért, akik szaktudásukat a Krisztusban való hitükre alapozzák, és erről bizonyságot tesznek. Hálát adunk az alapító és fenntartó egyházközségért, aki imádságban és napi munkában sokat tesz az iskoláért.
 
„Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha.” (2Pét 1,5–8; 10)
 
Somogyiné Ficsor Krisztina
intézményi lelkész
2015. május 11.
 
 
A Magyarországi Református Egyház bemutató kisfilmet készített az iskolánkban folytatott hittanoktatásról alsósaink és felsőseink körében, valamint húsvét ünnepének lényegét megvilágító bizonyságtételekről és egy beszélgetésről gyermekeink körében.
Szeretettel várjuk diákjainkat és pedagógusainkat a Meghallgatlak elnevezésű támogató-beszélgető alkalmainkon.

Biztatjuk a Szülőket, hogy vegyenek részt a Szülői imakör havi imaközösségi alkalmain is!

Konfirmáció

2022. május 29.

és egy régebbi emlék...

 
Szeretett Gyülekezet!
Kedves Konfirmandusok!


Elevenen él bennem a Budapesti Műszaki Egyetemen egy vizsgaemlékem robottechnikából vagy robotvezérlésből, amikor a professzor megkérdezte tőlem mentő kérdésként, hogy „Mi az a jel?”.Sajnos nem tudtam a pontos meghatározást, ezért azt mondtam: „A jel olyan, hogy… vagy van, vagy nincs”. Tudjátok, éppen erre, az 1 és a 0 hosszú sorozatainak végtelen variációira épül fel az egész digitális világ, a számítástechnika, a kütyük működése: ha van áram, van kapcsolat, jel, az az 1-es, az igen, ha nincs kapcsolat, nincs jel, az a 0, az üresség, a nem.
Bár a vizsgán a válaszom humorosnak tűnt, ma már egy nagy bibliai igazságot juttat az eszembe: „legyen az igenetek igen, és a nemetek nem” – figyelmeztet az Úr. Isten mérnökként megmutatta nekem, hogy nincs félig-meddig igen és félig-meddig nem, amint a „jel” is vagy van, vagy nincs.

Kedves Testvérek! Mit jelez a szívetek? 0-át, vagy 1-est? Tudtok-e valóban igent mondani, jelet adni és fogadni?
Számunkra, keresztyén, hívő emberek számára az a nagy örömhír, hogy egy egyértelmű, összetéveszthetetlen és erős JEL határozza meg az életünket! A mi jelünk a golgotai kereszt, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadott. Van megbocsátás, van örök élet, egyedül kegyelemből, Isten szeretetéből. A konfirmáció azt is jelenti, hogy ezt a jelet a szívetekbe pecsételtétek, vagy mondhatnám, hogy a homlokotokra, ha Jézus követése mellett tettetek fogadalmat.
Kedves Konfirmandusok! A részecskék, az elektronok, amelyek a jeleket hordozzák, akkor indulnak meg egy áramkörben, egy chipben, ha azt a kört rövidre zárják, azaz összekapcsolják. A lelki áramkörötökben, hitetekben akkor lesz élet, ha összekapcsolódunk, és a jelet, Krisztus jelét, az evangéliumot folyton továbbadjuk egymásnak és másoknak, mozgásban, fáradhatatlanul, oda és vissza, a fasori közösségben vagy máshol.

Azt kívánom, hogy a Fasor legyen mostantól a Ti rövidre zárt lelki áramkörötök, s az igenek és a nemek, Jézus tanításai úgy határozzák meg az életeteket, hogy minden a helyére kerüljön, mint egy mérnöki alkotásban, egy nagy computer tervrajzában, ahol nincsenek felesleges dolgok, nincs kétértelműség.
Vagy 0, vagy 1. Vagy van jel, vagy nincs. Testvérek, nekünk van! Mondjatok igent a Krisztus keresztjére!

Az Úr áldja meg a fasori élő lelki áramköröket, a fogadalmatokat, életeteket!

2016. május 8.
 
Devich Márton


 
Hitvalló fogadalomtételre és keresztelőre a május 8-ai 10 órás ünnepi istentisztelet keretében került sor ifjak és felnőttek részéről.
Képek rendelhetők a hivatalban.