Igazgatói köszöntő

A Juliannának 2020. augusztusa óta Szűcsné Tihanyi Gyöngyi az igazgatója. Bemutatkozásként a vele készített interjút olvashatják a Fasori harangszó 2020. decemberi számának 4-6. oldalain.

A 2021-es tanév elején az Iskola alapításának 95 éves évfordulójáról, az Ökoiskola cím ismételt elnyeréséről és a járvány kihívásairól beszélt igazgatónő a Fasori Harangszó 2021. szeptemberi számának 4-5. oldalain.

Fogadják szeretettel.

 
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!” 
(Márk 10,14)
 
Az iskola alapításának kezdetei az első világháború utáni évekre nyúlnak vissza. A rendkívüli szegénységgel és nyomorral terhes időkben a hollandok segítségünkre siettek. Gyermekek ezreit vitték Hollandiába rövidebb-hosszabb időre, hogy legyengült szervezetüket felerősítsék. Ezen túlmenően jelentős összeggel támogatták egy elemi iskola alapítását itt, a Fasorban, a templom mögött felajánlott területen. 1926-ra el is készült az épület. Az egyházi vezetőség az iskolát Julianna holland hercegnőről, a későbbi királynőről nevezte el. Az intézmény négyosztályos elemi iskolaként működött egészen az államosításig. 1948 után különböző intézményeknek adott helyet az épület, de leginkább iskolaként működött.
 
1991-ben a Budapest-Fasori Református Egyházközség akkori vezetői kezdeményezték az iskola egyházi tulajdonba történő visszavételét. Kérésük kedvező fogadtatásra talált, és az 1992/93-as tanévben, 44 év kényszerszünet után – egy osztállyal: huszonnégy gyermekkel és két tanítónővel – újraindult a tanítás. Majd fokozatosan, évről évre gyarapodva két-két osztállyal bővült az intézmény.
Egy ideig még a Rottenbiller Utcai Általános Iskola növendékeivel és pedagógusaival osztoztunk az épületen, de 1994 júniusára az iskola véglegesen és teljesen visszakerült az egyház tulajdonába. Az állami iskola fokozatosan átadta az épületet, melyet az 1995/96-os tanévre teljes mértékben birtokba vett a Julianna iskola.
Intézményünk sokáig hatosztályos általános iskolaként működött – mivel a budapesti református gimnáziumok már hetediktől várták és fogadták a diákokat. A növekvő létszám és érdeklődés eredményeképpen a szülők bizalmat szavaztak iskolánk nyolc évfolyamossá történő fejlesztésének. Belső átépítések és átszervezések nyomán ezt sikerült megvalósítanunk, és 2010-ben elballagott az első nyolcadik osztály.
Az utóbbi években megnövekedett a felső tagozatos gyermekek létszáma, így egyre többször felvetődött egy nagyobb iskolaépület igénye. Isten nagy kegyelmének köszönhetően és az önkormányzati iskolák átszervezésének folytán megüresedett a Rottenbiller utcai iskola épülete, ahova 2014-ben költözhettünk be.
 
Mai helyzetkép
A Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája a Magyarországi Református Egyház iskolájaként részt vesz egyházunk küldetésének teljesítésében: az életformáló örömüzenet, az evangélium hirdetésében. Ennek megfelelően a tantestület hármas célkitűzése, hogy hitben nevelje, színvonalasan tanítsa és felelős helytállásra készítse fel a gyermekeket. A hitben való nevelés alapköveit rakják le a lelkészek a gyülekezeti alkalmakon, a hittanoktatók a felekezetük szerinti hittanórákon, illetve az osztályfőnökök és szaktanárok, akik a mindennapi reggeli áhítatokat tartják az osztályokban. A hitben való nevelés keretéül szolgálnak azok a nagy jelentőségű alkalmak, amelyeknek a fasori templom ad otthont. Ilyenek a tanévnyitó, a tanévzáró, a karácsonyi istentiszteletek, a hétkezdő áhítatok, az évkezdő és évzáró csendesnapok, az évfordulós ünnepek, megemlékezések.
Pedagógiai programunkban a fő hangsúly a Krisztus-központú nevelésen és a közösségformáláson van. 300 diákunk oktatásán és nevelésén 30 fős tantestület munkálkodik. Arra szeretnénk tanítani a gyermekeket, hogy ismerjék és szeressék hazájukat, örömmel vállalják magyarságukat, és családjukért, egyházukért, országukért áldozatvállalásra is készek legyenek. Arra törekszünk, hogy a felnövekvő gyermekeink sikereket és kudarcokat egyaránt elviselni tudó emberekké váljanak. Szeretnénk a kisdiákokban felkelteni a tudás és az önművelés iránti vágyat; felnyitni a szemüket arra, hogy rácsodálkozzanak Isten teremtett világára, annak szép rendjére, gazdagságára, sok titkára. A tanítási-nevelési folyamatban igyekszünk megláttatni, hogy – bár a világban állandóan változó értékrendszerek működnek – mi állandó értékeket közvetítünk a Biblia alapján.

Iskolánk általános tanrend szerint működik. Az oktatás a Nemzeti Alaptanterv, a Nemzeti Köznevelési Törvény és a Református Köznevelési Törvény szabályai mentén szerveződik. Nevelési elveinket, házirendünket, szabályainkat és hagyományainkat a beiratkozó gyermekek szüleivel személyes beszélgetés során megismertetjük. Hisszük, hogy a gyermeknevelés a család, a gyülekezet és az iskola hármas kötelékében érheti el valódi célját. Igyekszünk ezért a szülői közösséget mindenről időben tájékoztatni, és ahol csak lehetséges, tevékenységünkbe bevonni. A szülőkkel való kapcsolatot a szülői értekezleteken, a nyílt napon és az egyéni fogadóórákon kívül a családi istentiszteletek és szülőkkel közösen szervezett programok erősítik.

A tanítás-tanulás mindennapi eseményein kívül számos további program színesíti iskolánk életét.
Szép színfolt az újonnan belépő tanárok ünnepélyes fogadalomtétele a tanévnyitó istentiszteleten, valamint a tanévzáróval egybekötött ballagás.
A Julianna iskola minden évben fogad egy-két végzős főiskolai hallgatót szakmai gyakorlatra. Közülük többen már a tantestület tagjává lettek.
Tanulóink jelentős része rendszeresen megmérettetik különböző, iskolák közötti versenyeken. A Béres Ferenc Népdal- és Zsoltáréneklő Versenynek hagyományosan iskolánk ad otthont. Kórusunk ünnepélyeinken és más, iskolán kívüli rendezvényeken (például az Éneklő Ifjúság, Református Zenei Fesztivál alkalmain) gyakran szerepel.
Évek óta intézményünk falai közt tanítanak a 7. kerületi Molnár Antal Zeneiskola zenetanárai, így lehetőség nyílik hangszeres (hegedű, zongora, fuvola, gitár) és szolfézsoktatás igénybevételére.
Nagy hangsúlyt fektetünk az angol nyelv oktatására is. Tanulóink már alsó tagozaton megismerkedhetnek az alapokkal.
Diákjaink 6. osztálytól tanulhatnak informatikát. Az eredményesebb felkészülés érdekében felső tagozaton több tantárgyat oktatunk bontott csoportokban.
Iskolánk mindezek mellett regisztrált tehetségpontként működik. Az egyes tantárgyak iránt különösen érdeklődő diákok a tanórákon kívül is részt vehetnek önképzésben. Erre szolgálnak a különféle szakkörök, melyeknek egy részét iskolánk pedagógusai, más részét óraadó tanárok tartják.
Az erdei iskola alkalmai szorosan kapcsolódnak a környezeti neveléshez, és felbecsülhetetlen értékkel bírnak a gyermekek közösséggé formálódásában. A tanulmányi kirándulásokon és nyári táborainkban is bőven nyílik további lehetőség művelődni, szórakozni, ismereteket gyarapítani.
Együvé tartozásunkat hétköznapokon egyenköpeny, ünnepi alkalmainkon egyenruha is kifejezi mind a gyerekek, mind a nevelők részéről.
 
Hálásak vagyunk Istennek iskolánkért, azért, hogy az Ő jelenléte biztosítja számunkra azt a légkört, amelyben az őszinte bizalom és szeretet ad mindehhez alapot, hogy a gyermekek jelleme, személyisége a legegészségesebben formálódhasson.