Merjünk elköteleződni!
Devich Márton főgondnok évkezdő beszámolója.
MERJÜNK ELKÖTELEZŐDNI!
Főgondnoki beszámoló a 2019-es évről
 
„És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.” (Jelenések 21,2)

Szeretett Testvérek!

A református esküvőkről az ifjú pár által egymásnak és Istennek elmondott fogadalom szövegét mindenki jól ismeri. Elképzeltem, milyen fogadalmat mondhatnánk, amikor nem életünk párja mellett, hanem egy gyülekezet mellett köteleződünk el. Amikor Istentől új életet kapva, hitre jutva otthonra lelünk egy közösségben. Így fogalmazhatnánk a szívünkben, ha furcsán is hangzik egy kicsit:
„Kijelentem az élő Isten színe előtt, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy a fasori gyülekezetet, amely Isten színe előtt lelki otthonommá lett, szeretem. Szeretetből kötöm össze vele az életemet, Isten törvénye szerint, mint az egyházközség tagja. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, …és a gyülekezetnek teljes életemben hűséges segítője, szolgálója leszek. Ehhez Isten segítségét kérem.”
Kedves Testvérek! Nehogy valaki félreértsen! Nyilvánvaló, hogy Isten vezethet valakit úgy, megváltoztathatja úgy az élethelyzetét egy családnak, hogy gyülekezetet vált. Ez természetes. Előfordulhat az is, hogy valaki valahol nem talál igazi lelki otthonra, és csalódik. Ami miatt én ezt az esküvői-fogadalom példát hoztam, az az ELKÖTELEZŐDÉS kérdése, fogalma, mértéke.
A világ hengerel. Mindent relativizál, azt hirdeti, hogy semmi sem biztos, hogy semmi sem lehet végleges, örök. Leváltható. A fogadalmaknak nincs jelentőségük. Légy szabad, bármikor változtathatsz. Ne törődj semmivel és senkivel. Ne hozz áldozatot! Ne vállalj felelősséget! Nehogy elköteleződj bárki vagy bármi mellett! Főleg Isten, az egyház mellett ne! Főleg ne hivatalosan, nyilvánosan! „Papír” ne legyen róla! Mert veszélyes, korlátozó, felesleges, nyűg. A Biblia éppen ezeknek az ellenkezőjéről tanít minket.
Az elköteleződés – szeretteink, családjaink, gyülekezetünk, és természetesen elsősorban Isten országa mellett a keresztyén ember alapvető tulajdonsága, sőt, kötelessége. Testvérem! Aki ide jársz a Fasorba, Te elköteleződtél az elképzelt fogadalom szövege szerint? Amikor csak teheted, itt vagy hűséggel istentiszteleten, vagy csak alkalomadtán? Kicsit itt vagy, kicsit máshol? Ide jársz, de fontos neked, hogy hivatalosan benne legyél a névjegyzékben, az egyháztagok sorában? Hogy „papír” is legyen? Fasorinak mondod magad, de fontos neked, hogy rendszeresen befizesd az egyházfenntartói járulékot? Ide jársz, de van szolgálatod? Komolyan veszed, hogy együtt imádkozz a gyülekezet többi tagjával közösségben? Sorolhatnánk a kérdéseket.
2020-ra az a vágy él a szívemben, hogy itt, a Fasorban az elköteleződésünk – lelkileg, anyagilag, a szolgálatokban, Isten és egymás iránti szeretetben – erősödjön.
Elköteleződés – hadd kezdjem anyakönyvi adatainkkal: 2019-ben megint egynegyedével csökkent gyülekezetünkben a házasságkötések száma, 20-ról 15-re, ráadásul tisztán református házaspárunk csak 10 volt. A csökkenés világtendencia, imádkozzunk, hogy megforduljon. Tavaly 21 gyermeket és 1 felnőttet kereszteltünk meg, itt is van jelentős visszaesés 2018-hoz képest, akkor még 37 keresztelésünk volt. Van azonban örömünk is, tavaly 30 fiatal és 3 felnőtt, összesen 33 fő tett konfirmációi fogadalmat, különösen a fiataloknál van jelentős növekedés. 2018-ban 20-an voltak, tavaly 30-an. Egy erős, elköteleződött ifjú nemzedék indult el, sok közülük itt nőtt fel, a Fasorban. És most is jó a karzatra nézni, jön a következő elkötelezett csapat, szép számban. Szomorú adat, hogy a temetések száma is nőtt: 69 temetésünk volt a tavaly előtti 60-nal szemben. Viszont mindig nagy boldogság a gyülekezet nagy családjában, amikor „fasori” babák születnek. 2019-ben 14 fasori baba születéséről biztosan tudunk, ez a szám évről évre kicsit nő, 9 alkalommal vittek a testvérek komatálakat.
Kedves Testvérek! A 2019-es évet meghatározta a lelkészi szombatfélév, az óvodaépület építése, birtokba vétele, a templomfelújítás előkészítése.
A szombatféléven minden szempontból áldás volt, erről többször hallottunk bizonyságtételeket, a tanulás, a pihenés, a töltődés ideje volt. Eközben áldás volt a gyülekezet mindennapjain is az itthon lévő lelkészek szolgálatával, kiegészítve az egyházmegye által küldött segítő lelkipásztorral. Ha fogalmazhatok így, gördülékenyen áthidaltuk ezt az időszakot. Idén is érkezik segítség egy 6. éves teológus személyében. Amikor a fasori misszióról esik szó, sose felejtsük el, hogy gyülekezetünk egy beosztott lelkipásztori állás fenntartásával vállalta a siketmisszió küldetését, lelkészünk munkáját áldás kíséri, több alkalommal a nagy gyülekezet is láthatta jelnyelvi tolmácsolását. Ugyancsak kivesszük a részünket az országos ifjúsági misszióból, az IKON ifjúsági konferencia szervezésével. Tavaly már a 4. alkalom volt, és 311 fiatal vett részt rajta 75 különböző gyülekezetből. Óriási ajándék ez! Ifjúsági lelkészünk 2020. január 1-jétől félállásban a Zsinat Ifjúsági Irodájának a vezetője lett, az országos missziót tehát ilyen módon is támogatjuk.
Igen fontos missziói terület az állami hittanoktatás. Heroikus munka, szolgálat folyik ezen a területen. Az állami iskolai hittanoktatásban 2019-ben 5 hittanoktatóval, 7 iskolában, 40 csoportban vagyunk jelen és 134 kisgyermeket oktatunk. Az evangélikus gimnáziumban 16 csoportban 152 diákot tanít 2 lelkészünk és 1 vallástanárunk. Ami az állami óvodákat illeti, 10 intézményben, 10 csoportban körülbelül 80 gyermeket érünk el 3 gyülekezeti hittanoktatónk és 1 VISZ-es munkatárs segítségével. Itt, ha egy csoport létszáma nem éri el a 7-et, a hittanoktatók nem kapnak bért az államtól, de ők akkor is elmennek! Viszi őket a szívük és az evangélium hirdetésének a szeretete!
Missziói munkánk egyik fő területe természetesen saját Kollégiumunk. A Julianna iskolában jelenleg 162 tanulónk van alsó, 154 diák felső tagozaton, Csipkebokor óvodánk 5 csoportjába 121 gyermek jár. Az iskolában 42 tanár, az óvodában 11 pedagógus dolgozik, a nem pedagógus munkatársak száma több mint 30 fő. Magas számok ezek, az Úr adjon erőt és bölcsességet a vezetéshez. A Kollégium igazgatójának a megbízatása nyáron lejár. A presbitérium úgy döntött, hogy a posztra pályázatot ír ki, és bizalommal várja a jelenlegi igazgató pályázatát is.
Hálát adunk az Istennek az új óvodaépületért. A Kollégiumra és a gyülekezetre, a munkatársakra óriási teher és nyomás hárult tavasszal az építkezés szervezése, csúszása, befejezése, majd a költözés, a különféle engedélyeztetés, a belakás körül. Sajnos a mai napig vannak nehézségek az épület működésével a kivitelezés hiányosságai miatt, megfeszített tempóban haladnak testvéreink a javításokban. Hála érte! Hatalmas munkát jelent és jelentett a különböző támogatásokkal való elszámolás is. Mindenesetre mérföldkő a Fasor életében, hogy az óvoda augusztusban átköltözött új helyére, és elhagytuk a Városligeti fasori bérelt ingatlant. Immár az iskola és az óvoda is az egyházközség saját épületeiben, egységben élhet, működhet tovább.
Az új óvodaudvaron, valamint az épületben az új gyülekezeti terek megszületésével a Kollégium és a gyülekezet együttélését szabályozni kellett, pl. a játszóudvar használatát, a takarítást, a logisztikát, a kompetenciákat. Úgy érzem, hogy év végére olajozottá vált az együttműködés. Az épületet az ide járó családok szeretik, élvezik. Örömünk volt szeptember 15-én a méltóra sikerült ünnepi hálaadó-avató alkalmunk, amelyet több elöljáró is megtisztelt jelenlétével.
Mindez új missziói lehetőségeket nyitott a gyülekezetnek is. Új termet kapott az alagsorban az ifjúság, kaptak a földszinten egy irodát a hittanoktatók, és kialakításra került egy játszószoba is, melyet többek között vasárnaponként a nagyobb ovisok vehettek birtokba. Óriási köszönettel tartozunk az ifi terem és a játszószoba csodálatos, kreatív berendezéséért, amit fiatal testvérünknek is emléket állítva teljes egészében szülei finanszíroztak. Mára a toronyban lévő Dobos Károly terem is megújult, többek között a fiatal felnőttek vagy a felsős gyermek-istentisztelet otthona, szintén páratlan, ötletes berendezéssel, új galériával, modern technikával. Köszönjük ezt is két gyülekezeti családnak!
Az építkezést folytatnunk kell, máshol, hiszen látjuk, érzékeljük, hogy gyönyörű, 106 éves templomunk bizony több ponton felújításra szorul, sőt, veszélyeztetett, beázik, renoválásra szorul a tető, statikailag a torony, a harang-födém, a nyílászárók, az elektromos hálózatok, rossz a vízelvezetés, restaurálni kell a Zsolnay-kerámiákat, és sorolhatnánk. Közben bővül kolumbáriumunk. Ezekben a munkákban is elindultunk tehát, nagy feladat volt önmagában már az előkészítés is, a tervezési folyamatok mostanában zárulnak le. Istennek hála érkezett komoly kormányzati forrás is a feladatokra, de az összesre messze nem elég. Nagyon meg kell fontolnunk, mibe fogjunk bele, minek legyen prioritása. Várjuk Urunk vezetését, imádkozunk. A támogatás minden fillérjével el kell számolnunk, és kizárólag építésre költhetjük. Az üvegablakok felújítása látványosan elkezdődött, ehhez jelentős részben hozzájárult a gyülekezet is, amit ezúton is újra hálásan köszönünk, 2019 végéig 6,1 millió forint gyűlt össze.
Szeretett Testvérek! Nagy a Fasor, Isten bőven bízott ránk feladatokat, és mindig imádkozunk szolgálókért. Közel 50 szolgálati ágat tartunk nyilván, működtetünk. Komoly változások 2019-ben nem voltak, honlapunk, a fasor.hu szerkesztése került új kézbe. Az elmúlt évben is voltak a szolgálati ágak között olyanok, amelyek megerősödtek, és voltak olyanok is, amelyek kicsit elerőtlenedtek. Nagy hiány van alkalmas, kipróbált szolgálóban például a gyermek- vagy a kórházmisszió területén. Isten megerősítő szeretetében és kegyelmében bízunk, hittel valljuk, hogy mindenre van és lesz erőnk a Krisztusban!  2019-ben változott a lelkészi hivatal nyitvatartási rendje, úgy érezzük, hatékonyabb működést hoztunk létre. Változott a munkatársi kör is, és örömünk, hogy január 1-jével a csapat megerősödött, a hivatali munka új lendületet kaphatott.   
Missziónk fontos pillére a kereszt-kérdések tanfolyam, tavasszal és ősszel is 6-an indultak el a Krisztust követő úton, új segítőkkel, háttérszolgálattal. Ugyancsak a misszió pillére a diakónia. A szeretetszolgálati perselybe 2019-ben 622 ezer forintot adakozott a gyülekezet, és ezen felül több alkalommal hirdettünk célzott adománygyűjtést, például a Ráday utcai kollégium tűzesete kapcsán, vagy rászoruló gyülekezeti tag, család, beteg kisfiút ápoló család számára, és ilyenkor mindig még jelentősebb mértékben megmozdult a gyülekezet, közel 3 millió forintot adakozott. Hálás köszönet ezért!  
Kedves Testvérek! Az elmúlt év is bővelkedett programokban. A teljesség igénye nélkül, volt férfi és női csendesnap, több csendes nap a Kollégiumban, presbiternék hétvégéje, a presbitérium Galyatetőn töltött egy hétvégét közösségben. Külön hálát adhattunk presbitériumunk, a gyülekezetvezetés erős egységéért. Hitmélyítő héten vehettünk részt februárban, októberben evangelizációt tartottunk. 2019-ben is volt Compass és Eltökélt szívű nők sorozat, karácsonykor családos nap. Adventben együtt voltunk idős testvérekkel és szolgálói közösségben. Egész évben szép hangversenyek, zenés áhítatok, zenés istentiszteletek zajlottak templomunkban, ezek mindig felüdítik a lelkünket. Vendégeskedtünk májusban a zilahi testvérgyülekezetnél, 27 fasori lélek, majd a vendéglátást viszonoztuk a Fasorban többek között egy Ady-előadás befogadásával és egy közös ebéddel. Cserkészcsapatunk is fejlődött, és otthonra lelt a Julianna iskola épületében.
Jó megtapasztalás volt a tavaszi templomtakarító nap, az, hogy a fasori gyülekezet meg tudja mutatni, mire képes, ha elkötelezetten összefog. Isten megszólított bennünket. Kellett ugyan, hogy az üzenetet a főgondnok kicsit „noszogató” hangnemben postázza, de végül szép csapat gyűlt össze a takarításra, és az Úrnak szánt közös szolgálat mindenkinek élményt jelentett. Hamarosan megint lesz takarító nap…
Áldás volt nyári heteinken, ismét volt csendes hét Emmausban, volt Kincskereső hét, konfirmandus hét, ifihét a Zselicben, és házaspáros hét Nagybörzsönyben, ez utóbbinak különösen jó ízt adott, hogy a két páros kör együtt tudott a Biblia fölé hajolni, időt eltölteni, az idősebbek a fiatalabb, a fiatalabbak az idősebb házaspároktól tanulhattak. 2020-ban ismét lesz Balatonszárszón nagy gyülekezeti házaspáros-családos hetünk augusztusban, és ősszel csendes hétre várjuk holland, papendrechti testvéreinket.
Megint az elköteleződésről: választói névjegyzékünket december 31.-el 714 névvel zártuk le (kitettük, a kijáratoknál lehet ellenőrizni), ez összességében 8 fővel több, mint tavaly. Vagyis nőttünk! 61 fő került ki a listából, elhunyt, vagy távozott a gyülekezetből, vagy itt van közöttünk, de nem fizetett egyházfenntartói járulékot, csak perselyadományt, azaz nem tartotta fontosnak, hogy hivatalosan is az egyházközség tagjává váljon. 19 befizetőről a nevükön kívül semmilyen adatunk nincs, ők csak emiatt hiányoznak a listából. Ugyanakkor 2019-ben 69 új név került be a jegyzékbe, ami örvendetes.
Többen megkerestek bennünket kérdésekkel az adakozással, az egyházfenntartói járulékkal, a gyülekezet gazdálkodásával kapcsolatban, ezért írtuk meg a Fasori Harangszóban a Miből él a Fasor? című írást, jó visszajelzéseket kaptunk, és reméljük, tisztult a kép. A névjegyzék alapján, 714 fővel számolva a Fasorban 1 egyháztag átlagosan havonta körülbelül 3000 forint egyházfenntartói járulékot fizet be, az viszont elgondolkodtató, hogy milyen az anyagi teherhordozás aránya: a gyülekezeti tagok csupán 20 százaléka fizeti a teljes éves egyházfenntartói járulék 80 százalékát! A gyülekezet 80 százaléka, 4/5-e a maradék 20 százalékot…
Ami a perselyadományokat illeti, talán érdekes adat, hogy 350 fő templomlátogatóval számolva vasárnaponként, éves szinten 1 fő egy istentiszteleten átlagosan 800 forintot helyez el a perselybe. Mindenki megmérheti magát, hol tart ehhez képest. Mondanom sem kell, ha ezeket az átlagos összegeket akár csak 100 forinttal tudnánk növelni, az milyen óriási előre lépést, segítséget jelentene az egyházközség számára.    
Szeretett Gyülekezet! Mindent összevetve, ilyenkor év elején mindig melegség tölti el a szívemet, hogy itt, a Fasorban, kedves gyülekezetünkben folyamatosan mennyi mindenért adhatunk hálát! A 2019-es év is gazdag volt az Úr ajándékaiban, kincseiben! Isten azt kéri tőlünk, hogy szeressük őt, szeressük egymást, és szeressük gyülekezetünket – elkötelezetten.
Mondjuk lélekben együtt!: „Kijelentem az élő Isten színe előtt, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy a fasori gyülekezetet, amely Isten színe előtt lelki otthonommá lett, szeretem. Szeretetből kötöm össze vele az életemet, Isten törvénye szerint, mint az egyházközség tagja. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, …és a gyülekezetnek teljes életemben hűséges segítője, szolgálója leszek. Ehhez Isten segítségét kérem. Ámen.”

Devich Márton, 2020. január 12.