Zilah

2018 tavaszán a Budapest-Fasori Református Egyházközség többéves testvéri kapcsolat ápolását követően a Zilah-Fenyvesi Református Gyülekezettel testvérgyülekezeti kapcsolatba lépett.
Cím: Zilah, Maxim D. Constantin u. 5.
Tel: +40 O26O- 661454
 
„Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, ha együtt vannak az atyafiak!” (Zsolt 133,1)

A zilah-fenyvesi gyülekezet 2000 március 1-jén alakult Zilah városának harmadik, legfiatalabb gyülekezeteként 2367 lélekkel, amikor a helyi Egyházkerületi Közgyűlés életbe léptette a kánon azon előírását, amely szerint egy gyülekezet lélekszáma nem haladhatja meg a négyezres létszámot. Az együttélés szabályainak megállapítása után egymás mellett, egy templomban – a zilahi református Nagytemplomban él a belvárosi és fenyvesi gyülekezet.
A gyülekezet közösségépítési alapelve értelmében cél, hogy az embereket Jézus Krisztushoz vezessük. Ennek megvalósításában két, egymással szorosan összefüggő irányt követ: a földi ház és a lelki ház építését.
           
A földi ház építése
A három zilahi református gyülekezet szövetségében részt vállalnak közösen kezelt értékeik gondozásában, gyarapításában. Ilyen közös ügy a Kálvineum, a Kraszna utcai és a templom melletti óvoda, a visszakapott és még visszaszolgáltatásra váró egyházi földterületek és a református a temetők.
A földi ház területén Isten iránti hálával gondolnak gyülekezeti gyarapodásukra is: sikerült felújítani a parókiát, a lelkészi hivatalt és gyülekezeti termet kialakítani. A Nagy ház, jelenleg kántori lakás eltartási szerződés útján került az egyházközség tulajdonába. A XIX. század végén épült Nyárádi-házat, jelenleg lelkészi lakást Amerikába szakadt honfitársuk adományozta a gyülekezetnek.
           
A lelki ház építése
A megalakulástól eltelt több mint másfél évtized legfontosabb munkája és eredménye a közösség építése volt. A templomi igehirdetési alkalmak megtartása mellett a gyülekezeti belső mag kialakulását és megerősödését szorgalmazták. A gyülekezet belső magja több kisközösségből áll, és krisztusi életével hat a gyülekezet egészére és a környező világra.
A következő igehallgató és szolgáló közösségek élnek egyházközségükben: a presbitérium, a nőszövetség, a kórus, a családos bibliakör, a női kör, a baba-mama kör, a nyugdíjasok bibiliaórás közössége, a vasárnapi imaközösség, az ifjúsági csoport, a konfirmálók közössége, a mandolin zenecsoport, a vasárnapi iskolai csoport és a cserkészcsapat. A gyülekezet kezdeményezésére megalakult a Diakónia Keresztyén Alapítvány Zilahi Fiókszervezete.
Az építkezést, a szolgáltot Isten megáldotta, és ennek eredményeként a gyülekezet lélekszáma nem apadt az elmúlt 15 évben. 2017 január 1-jén 2042 lelket számlálnak.
 
A gyülekezetben szolgáló lelkipásztorok:
Bogdán Zsolt esperes (2000-től), Szabó József (2007–2009), Berke Eszter (2009–2011) és Józsa Ferenc (2011-től).
 
(Forrás: a Zilahi Református Egyházmegye honlapja)

Kapcsolattartó: Tunyogi Károly presbiter