Kötelező hit- és erkölcstan

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET…” (MK 10,14)
 

Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük!

Honlapunkon szeretnénk rövid tájékoztatást adni a református hit- és erkölcstan oktatásról, illetve lehetőséget nyújtani arra, hogy jobban megismerhessék az Önök által választott iskolában, óvodában tanító hitoktató kollégáinkat.

Miről szól a hit- és erkölcstan óra?
Hisszük, hogy a gyermek olyan, mint a tükör. Amit lát, azt tükrözi vissza. Ha szeretettel vesszük körül, képes lesz hitben növekedni, majd visszatükrözni Isten szeretetét.
Éppen ezért törekszünk arra, hogy nyugalmas, felszabadult légkört teremtsünk számukra. Órán a gyerekek igényeit figyelembe véve, játékos és élménygazdag módszerekkel tanítunk. arra törekeszünk, hogy olyan közösséget alakítunk ki velük, ahol jó együtt lenni. Ahol nem kell megfelelni, ahol önmaguk lehetnek.
A református hit- és erkölcstan órán célunk, hogy a gyerekek legyenek fogékonyak a jóra, az igazra; legyenek nyitottak önmaguk és társaik megértésére. Fontos szempont, hogy felébresszük bennük a kíváncsiságot Isten megismerésére. A változó világban maradandó értékekre van szükség. Isten Igéje örök és állandó mindig.

Miért jó, ha a gyermekének a hit és erkölcstan órát választja?
Egyrészt az európai műveltség alapja a Biblia. Másrészt a szentírási történetekből előkerülnek olyan fontos témák és kérdések, amelyek segítik gyermekét eligazodni az élet dolgaiban. Az egymás iránti tisztelet, a szeretet és az elfogadás, vagy az emberi felelősség- és szerepvállalás a világban állandó témák hittanórán. Minderről úgy beszélgetünk, hogy rámutatunk Isten baráti, példamutató és segítő támogatására. Hisszük, hogy ezek az értékek és ismeretek biztos támpontot jelenthetnek gyermeke életében.
Miben más a hit- és erkölcstan az etikától?
Az etika általános erkölcsi normákat tanít világnézetileg semleges alapokon, míg a hit- és erkölcstan órán ugyanezeket az erkölcsi normákat a keresztyén értékrend és szemléletmód szemüvegén keresztül vizsgáljuk meg és fordítjuk le a gyerekek nyelvére.

Mit tanítunk a református hit- és erkölcstan órán?
A gyerekek órán a bibliai történeteken és Jézus tanításain keresztül - életkori sajátosságaiknak megfelelően - megismerkedhetnek Isten szeretetével, a keresztyén normákkal.
1-4. évfolyamon olyan alaptörténetek kerülnek elő, amelyek segítenek abban, hogy a gyerekek lelkiismerete fejlődjön, maradandó értékeket sajátítsanak el. Emellett megismerkedhetnek az egyházi ünnepekkel, a keresztyén szokásokkal.
5-8. évfolyamon fontos szempont, hogy az erkölcsi normák vizsgálata közben pozitív megerősítést kapjanak arról, mi a jó és mi nem az. Segítsük őket a kamaszkor megélésben és képesek legyenek felelős döntéseket hozni. Itt előtérbe kerülnek olyan egyháztörténeti személyek is, amelyek segítenek jobban megismerni múltunkat és igazodási pontok lehetnek a jelenben.
9-12. évfolyamon az egyéni szerepvállalás és a személyes elköteleződés kerül középpontba. A diákok a bibliaismeret mellett egyháztörténeti és dogmatikai tanításokkal ismerkedhetnek meg mélyebb szinten, amelyek az egyéni normák mellett már a társadalmi és kulturális összefüggéseket is előtérbe helyezik.

Mi történik az óvodai hit- és erkölcstan foglalkozásokon?
A 3-6 éves gyerekek szeretnek játszani, mozogni, mondókázni. Az óvodai foglalkozáson ezek mentén ismerkedhetnek meg gyerekekről szóló bibliai történetekkel, illetve Jézus életével és munkásságával. Sokat kézműveskedünk, tanulunk mutogatós énekeket, az egyes történetekhez vagy az egyházi ünnepkörökhöz kötődve.

Ki járhat református hit- és erkölcstan órára?
Mindenkit szeretettel várunk a református hit- és erkölcstan órára. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresztelve.
Gyülekezetünk hitoktatói a VI. és VII. kerületben lévő iskolákban és óvodákban tartanak hit-és erkölcstan órákat.

Mikor van hit- és erkölcstan óra?
Az órarendbe beépítve, az iskola épületében tartjuk a hittanórákat egy külön teremben.

Mit tegyen, ha gyermekét református hit- és erkölcstanra szeretné járatni?

 • amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé (szándéknyilatkozat az adott iskola honlapjáról tölthető le)
 • amennyiben a gyermeke már másodikos vagy felsőbb osztályba jár, akkor május 20-ig jelezheti írásban szándékát az iskola fel

Ki tartja a református hit- és erkölcstan órát
Hitoktatóink:

Gőczi Enikő
Isten jelenlétét gyermekként, leginkább anyukámon keresztül érezhettük a családban. Az én életemben  ekkor még inkább formálisan volt csak jelen az Úr. Az esti imákban, hittanórán, a vasárnapi iskolában, vagy a táborokban. Még nem értettem, hogy mégis miért jó ez nekem!? Gimnazista koromban nagyon feszítettek a családi korlátok és eltávolodtam Istentől, bár éreztem, hogy ez így nem jó. Megtérésem után hamar megszületett a döntés, hogy hitoktató szeretnék lenni. Látszólag egyszerűnek látszott az utam. Sárospatakon kezdtem, majd a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem el a képzést. Mindeközben sok nehézség és megpróbáltatás ért. Hatalmas magasságokat és mélységeket éltem át, de Isten mindig velem volt. Ezekből a történetekből bizonyságtételek születtek, amelyeken keresztül tudom kézzelfoghatóbbá tenni Isten üzeneteit a gyerekek számára. Szeretném, ha keresnék és meglátnák ők is az Úr csodálatos munkálkodását életükben.
A fasori gyülekezetben 2022 óta tanítok, emellett Újpesten szolgálok.

Magai Margit
Nyugdíjas hitoktató vagyok. Immáron tíz éve, óraadóként tanítok az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskolában. Örömmel végzem ezt a szolgálatot, hiszen egész életemben gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoztam. Engem már nagyon fiatalon megszólított az Úr, akitől új életet kaptam. Azóta is hálásan teszek bizonyságot róla bármikor, amikor erre lehetőséget kapok. Az iskola befejezése után gyermekkönyvtáros lettem Kaposváron, majd a rendszerváltás után az elsők közt szereztem hitoktató oklevelet a Károli Gáspár Református Egyetemen. 1995-től a Bethesda kórházban voltam kórházpedagógus és hitoktató. A fasori gyülekezetben hittan órákon, nyári táborokban tanítottam Urunkról és hirdettem, hogy Ő a Szeretet, a Jóság, a Gondviselőnk, Ő a Vigasztaló.
1995 óta járok a fasori gyülekezetbe, ahol a hitoktatás mellett presbiter vagyok. Részt veszek diakóniai csoport munkájában, körzetgazdaként és gyermekmissziós munkatársként is szolgálok.

Krisztován Márton
Első Istennel kapcsolatos élményem gyermekkoromból az, hogy nagyszüleim megtanítottak imádkozni. Amikor később óvodás, majd iskolás lettem, beiratkoztam hittanra is, ahol rájöttem mennyi mindent lehet még megismerni Istenből. Bár a konfirmációra családi hagyomány miatt jelentkeztem, Isten megragadta a szívem, és azt éreztem, még szorosabb kapcsolatban szeretnék vele lenni. Ekkor lettem tudatosabb is Jézus követésében. Nagy ajándéknak tartom azt, hogy Isten a vele való kapcsolatra és lelkészi szolgálatra hívott el. A lelkipásztori hivatás sok feladatot foglal magába. Találkozhatok kisgyermekes szülőkkel, útkeresésben lévő fiatalokkal, és tapasztalt idősebbekkel is. Külön öröm számomra, hogy az általános iskolás gyerekek számára is hirdethetem az örömhírt.
A fasori gyülekezetbe feleségemmel 2022-ben érkeztünk, ahol a hitoktatás mellett az ifjúsági munkával megbízott lelkipásztorként szolgálok.

Krisztován Klaudia
Istenről a hittanórán hallottam először. Így kerültem közelebb Őhozzá is és a gyülekezethez is. Másodikos osztályban jelentkeztem hittanra, egyedül. Nem hívő családból származom, Visszatekintve úgy látom, hogy akkor hívogatott Isten magához. Később sokszor átéltem, hogy amit imádságban kértem az Úrtól, az a szemem láttára megvalósult. Ez volt, számomra a bizonyíték, hogy valóban élő Istenünk van. Egyre nőtt bennem az érdeklődés iránta. A konfirmáció alkalmával sok kérdésemre választ kaptam, de nem volt valódi személyes kapcsolatom Istennel. Az ifiben láttam a velem egykorúak hitét, akikkel együtt hallgattam hétről hétre az evangéliumot. Tizenhat évesen tértem meg, ami teljesen átformált. Érettségi után jelentkeztem a budapesti teológiára, itt ismertem meg a férjemet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekeknek hirdessem az evangéliumot, hisz engem is ebben a korban éritett meg először.
2022 óta a vagyok a fasori gyülekezet tagja, ahol a gyermekmisszióért felelős lelkipásztorként szolgálok óvodákban, iskolákban és a gyülekezeti gyermekmunkában.

Pál Beáta
Nem hívő családból származom, de elég vallásosak voltunk ahhoz, hogy templomba járjunk. Régóta ismerem az Istent, de igazán fontossá kamaszkoromban vált ez a kapcsolat. Fiatalkoromban a felnőtté válás nyűgében óriási biztonságot adott, hogy nem vagyok egyedül és van kire támaszkodnom. Vallástanárként sok olyan kamasszal találkozok, akik magamra emlékeztetnek. Tudom, milyen, amikor a zavaros jelen mellett még sok, jövőt érintő döntést is meg kell hozni. Nekem is sok vargabetű volt az életemben, míg végül a Károli Gáspár Református Egyetemen diplomát szereztem történelem-vallástanár szakon. Ma már felnőtt, hívő emberként tudok a gyerekek mellett állni, és ha engedik, kísérem őket ezen az izgalmas úton. Hiszem, hogy azok az erkölcsi témák, amelyek felmerülnek egy-egy órán, egész életüket meghatározó bizonyosságot adhatnak számukra, Isten velünk.
A fasori gyülekezetbe 2006 óta járok, először egyedül jöttem, majd ketten a férjemmel. Ma már öten járunk a gyermekeinkkel ide vasárnaponként. 2006 óta a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanítok református hittant.

Szekeres Ágnes
„Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja?” Lukács 15,4
Isten számára én is elveszett voltam. Ő kiskoromtól keresett. Mégis csak felnőtt fejjel, nyomorúságaimban fordultam Hozzá, nem pedig tanuláshoz, karrierhez, vagy okkult módszerekhez. Megtudtam, hogy Istenhez Jézus Krisztuson át vezet az út, Aki az én bűneim árát is kifizette és bűnbocsánatot, örök életet akar adni. Ekkor még nem láttam magam bűnösnek, de Isten később megmutatta, hogy akaratos, gőgös, tiszteletlen vagyok. Fájni kezdtek a bűneim, amiket emberek és Isten ellen követtem el. Egy csendes héten, lelkigondozó jelenlétében bűnvallást tettem és megtagadtam az okkult bűneimet is. Ekkor új életet kaptam. Isten fokozatosan állít a Tőle rendelt helyemre az életem különböző területein. Isten Igéjéből értettem meg, hogy hitoktatóként akar használni. Vágyam, hogy a hittan órákon a gyermekek megismerjék az őket szerető és kereső Istent.

Tarcsa Edit
Gyerekkoromban a családban nem beszélgettünk Istenről. Fiatalon nagyon makacs lány voltam. Nem hallgattam a jó szóra. Istenről is azt gondoltam, hiszem, ha látom. Persze, nem láttam. Felnőve sikeresnek mondható életem volt. Megkaptam mindent, amire vágytam, de nem voltam boldog. Hatalmas hiányt éreztem. Később értettem csak meg, hogy nem „valami”, hanem „valaki” hiányzott. Isten jelenlétét éreztem magam körül, de nem engedtem neki, hogy részese legyen az életemnek. Később jöttek a megpróbáltatások, amelyeket megszenvedtem. Nem értettem, miért kell ennyi nehézséget elviselnem. Ebben az állapotban nyitottam Isten felé és engedtem meg, hogy belépjen az életembe. Ő felemelt és új célt adott. Ekkor jelentkeztem a Sárospataki Református Teológiára, ahol hitoktató szakon végeztem. Közel harminc éve tanítok hittant.A fasori gyülekezetben 2013 óta tanítok óvodákban és iskolákban. Jelenleg a hitoktatói munkacsoport vezetője vagyok.

Iskolák:

VI. kerület:
 • Bajza utcai Általános Iskola - Bajza u. 49-51.
  • Iskolában tanító hitoktató: Szekeres Ágnes, Tarcsa Edit
 • Derkovits Gyula Általános Iskola - Városligeti fasor 4-6.
  • Iskolában tanító hitoktató: Szekeres Ágnes, Gőczi Enikő, Krisztován Márton
 • Erkel Ferenc Általános Iskola - Felső erdősor 20.
  • Iskolában tanító hitoktató: Szekeres Ágnes, Krisztován Klaudia, Krisztován Márton
 • Vörösmarty Mihály Általános Iskola - Vörösmarty u. 49-51.
  • Iskolában tanító hitoktató: Szekeres Ágnes, Krisztován Márton

VII. kerület:
 • Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium - Alsó erdősor 14-16.
  • Iskolában tanító hitoktató: Magai Margit, Krisztován Klaudia
 • Baross Gábor Általános Iskola – Hernád u. 42-46.
  • Iskolában tanító hitoktató: Krisztován Márton, Krisztován Klaudia, Tarcsa Edit
 • Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium – Városligeti fasor 17-21.
  • Iskolában tanító hitoktató: Pál Beáta, Tarcsa Edit
 • Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola – Dob u. 85. 
  • Iskolában tanító hitoktató: Szekeres Ágnes, Krisztován Klaudia


Óvodák:
VI. kerület:

Játékvár Óvoda – Lendvay utca 24.
Foglalkozást tartó hitoktató: Gőczi Enikő

Mesevilág Óvoda – Munkácsy Mihály u. 10.
Foglalkozást tartó hitoktató: Gőczi Enikő

Szív Óvoda – Szív u. 6.
Foglalkozást tartó hitoktató: Krisztován Klaudia

Fasori Kicsinyek Óvodája – Városligeti fasor 28.

Magonc Óvoda – Városligeti fasor 39.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája – Bajza utca 46.

Fővárosi Önkormányzat Óvodája – Városligeti fasor 30.

 

VII. kerület:

Csicsergő Óvoda – Rózsa utca 32.
Foglalkozást tartó hitoktató: Krisztován Klaudia

Kópévár Óvoda – Murányi út 26.
Foglalkozást tartó hitoktató: Tarcsa Edit

Nefelejcs Óvoda – Nefelejcs u. 62.
Foglalkozást tartó hitoktató: Krisztován Klaudia

Erzsébetvárosi Dob Óvoda – Dob 95.


Kapcsolat:
Honlap: https://fasor.hu/
Telefon: +36 70 311 4607
Email: fasoriref.hittan@gmail.com
Bővebb információ Egyházunk honlapján: https://reformatus.hu/hittan/

Cikkek: 
2023.05.14. Meghívó Hittanos Csendes napra 
 

Beszámolócsokor a 2015/16-os tanév eseményeiből ITT olvasható.
Képek a hittanosok tanévzáró szolgálatáról 2016-ból a gyermekek hónapja keretében.
Gondolatok a 2016/17-es tanév hittanóráiról.