Kötelező hit- és erkölcstan

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET…” (MK 10,14)
Beszámoló az általános iskolai hit- és erkölcstan oktatásról
a 2017/18-as tanév zárásakor
 
A református hittanos gyerekek talán nem is gondolják, milyen kivételezett helyzetben vannak azzal, hogy iskolai órakeretben tanulhatják a Biblia történeteit, tanítását, megismerhetik az Úr Jézus személyét, megváltó tettét, kereshetik az ő akaratát.
Mindössze öt éve, 2013 óta, hogy minden általános iskolában a Köznevelési törvény írja elő kötelezően vagy a felekezet szerinti hit- és erkölcstan, vagy az etikaórák heti egy alkalommal való megtartását. Erről az 1. osztályosok iskolába beíratásakor nyilatkoznak a szülők egy nyomtatványon, hogy melyiket választják. Később minden tanév végén, május 20-ig lehet módosítást kérni a következő tanévre.
A református hit- és erkölcstan tanítását a zsinati oktatási iroda szervezi, felügyeli. A Református Pedagógiai Intézet által összeállított tanmenet alapján és tanári segédanyagokból tanítunk. Évfolyamonként egy-egy szép színes tankönyvet és hozzá kapcsolódó munkafüzetet kapnak a tanulók.
A tematika a bibliai történetek alapján, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva veszi sorra a hit és erkölcs kérdéseit, segít az ünnepek megértésében, ünneplésében gyülekezeti és ifjúsági énekek tanításával, a keresztyén ismeretek, értékrend kialakításával. A hitoktató az Ige, az evangélium megismertetése által, imádsággal egyengeti a hitre jutás útját. Élményekkel és hiteles bizonyságtétellel, szeretetteljes jelenlétünkkel igyekszünk vágyat ébreszteni az Úr Jézus követése és a gyülekezeti közösség után. Szeretnénk felhívni a szülők figyelmét, hogy az etika helyett válasszák a református hit- és erkölcstant, hiszen annak minden fontos témáját mi is feldolgozzuk, de bibliai történetek, keresztyén értékrend alapján.
A gyülekezet területén, a 6. kerületben négy iskolában: a Bajza utcaiban, a Derkovitsban, az Erkelben és a Vörösmartyban, a 7. kerületben pedig három általános iskolában: az Alsóerdősori Bárdos Lajosban, a Barossban (Hernád utca) és a Dob utcai, erzsébetvárosi kéttannyelvűben tanítunk órarendbe iktatott református hit- és erkölcstant. Az iskola által szervezett csoportok nagyrészt évfolyamonként alakultak, egy–hat fősek, sőt van egy kilenc- és egy tizenhét fős csoportunk. Tehát a kis létszám, a személyes kapcsolat előnyeit élvezzük.
Az iskolai hitoktatás számokban a 2017/18-as tanévben: 6 hitoktató 7 általános iskolában 42 csoportban 135 gyermeket tanít. (Általánosiskolás-korú gyermekeket tanítunk egy gimnáziumban is a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium református hittanoktatói segítségével.)
Fakultatív hitoktatást néhány kerületi óvodában is végzünk. Egy óvodában van meg a fakultatív csoporthoz szükséges nyolc fő, másik háromban úgynevezett Örömhír Klubot tartunk a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársaival. Szeretnénk az óvodai hitoktatást kibővíteni, melyhez plakátokkal hívogatunk a jelentkezéshez.

Maroknyi kis csapattal haladunk együtt, de nekünk jó érzés, hogy ennyien együtt lehetünk. Hiszen a budapesti iskolákban kisebbségben vagyunk református hittanosok, és még a különböző évfolyamon tanulók sem nagyon ismerik egymást. A hittanosaink többsége nem templomba járó családból jön, nincs kapcsolata a gyülekezettel. Szeressük őket ide, közénk!
Ha pedig arra gondolunk, hogy mi, református keresztyének (a katolikusukat, evangélikusokat is ide számítva) csak néhány csepp vagyunk a Budapest belső kerületeiben élő hitetlen emberek tengerében, akkor különösen nagy okunk van a hálaadásra. És érezzük a nagy feladatot is, Jézus küldését: „Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet,... tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek!”
Kérjük a gyülekezet imádságát a hittanos gyermekekért, családjaikért, a hitoktatókért, a hittanoktatásért!
Magai Margit
hitoktató

Hitoktatóink: ITT.
Beszámolócsokor a 2015/16-os tanév eseményeiből ITT olvasható.
Képek a hittanosok tanévzáró szolgálatáról 2016-ból a gyermekek hónapja keretében.
Gondolatok a 2016/17-es tanév hittanóráiról.