"Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (1Pét5,7)

„tegyetek tanítványokká minden népeket” (Mt 28,19)

„még a templomnál is nagyobb van itt” (Mt 12,6)

„Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm” (Zsolt 18,3)

„szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz” (Mt 7,14)

„ha valaki Krisztusban van, új teremtés az” (2Kor 5,17)

„Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13)

„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével” (Mt 3,4)

„Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz” (Péld 8,10)

„Engedjétek hozzám a gyermekeket” (Lk 18,16)

„Legyen a ti igenetek igen, és a nem nem” (Jak 5,12)

„Én vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11,25)

„Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12)

„Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6)

„olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben” (Mk 12,25)

„Te vagy, Uram, a mécsesem” (2Sám 22,29)

„Ímé, az ajtó előtt állok, és zörgetek” (Jel 3,20)

„Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be” (Mk 9,37)

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek” (Lk 2,14)

„Énekeljetek az Úrnak hálaadással” (Zsolt 147,7)

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást” (Jn 13,34)

„kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat” (Mt 16,18)

„Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, ő majd teljesíti” (Zsolt 37,5)

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” (Mt 5,8)

„megvidámítom őket imádságom házában” (Ézs 56,7)

„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet” (Mt 5,5)

„Szüntelenül imádkozzatok!” (1Thessz 5,7)

„Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre” (Zsolt 119,171)

"Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el." (Jozs1.5)

"...ég, de mégsem ég el..." (2Móz3,2)