Hitvallásunk

A Budapest-Fasori Református Egyházközség a Magyarországi Református Egyház 1908-ban alapított tagja, mely több mint egy évszázada tölti be küldetését Budapest VI. és VII. kerületében. A Szentírás és hitvallásaink melletti elkötelezettségünk alapján, Isten megerősítő kegyelmében bízva gyülekezetünk XXI. század eleji küldetését az alábbiak figyelembevétele mellett kívánjuk betölteni.
 

JÖVŐKÉP

„Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.”
(Róm 11,36)

I.    ALAPOK

Hitvallásunk:
– Hittel valljuk, hogy gyülekezeti életünknek Istentől rendelt célja van, hiszen „Mindent rendeltetésének megfelelően készített az ÚR.” (Péld 16,4).
– Nagy kiváltság, hogy ezt a rendeltetést feltárta előttünk Jézus Krisztusban, „Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát.” (Ef 1,9).
– Ez a titok, az Ő akarata mindent megelőzően meghatározó, hiszen „eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk.” (Ef 1,11–12).
– Szeretetének célja Jézus Krisztusban, Igéje és Szentlelke által, „hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.” (Ef 1,13–14).
– Valljuk, hogy az ennek megfelelő élet a valódi krisztusi, igaz keresztyén élet. „Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság.” (Jn 7,18).
– Áldjuk Istent, „aki ezt mondta: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” (2Kor 4,6).
– Örvendezünk annak bizonyosságában, hogy mi magunk is változunk, mert „miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre." (2Kor 3,18).

Küldetésnyilatkozatunk:
Mint Istenünk, Mennyei Atyánk megváltott tulajdon népének tagjai mindenben, mindenkor, mindenütt és minden módon isteni rendeltetésünk szerint kívánunk élni, missziónkban, küldetésünkben a Szentháromság Isten dicsőségét keresve, és az ember örökkévaló javát szolgálva, szeretve az Urat és szeretve egymást Jézus Krisztus parancsa szerint, a Szentlélek által.

Ajándékaink:
Biblia – Az üdvösség könyve, mely bölccsé tesz az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által és felkészít minden jó cselekedetre.
Imádság – Lélekben és igazságban, szüntelenül dicsőíthetjük Atyánkat és hálaadásunkban feltárhatjuk kéréseinket, megvallhatjuk bűneinket.
Hitvallásaink – Biblikus, református önazonosságunk dokumentumai, amelyekben csoportosítva találjuk a Szentírás tanításait (Heidelbergi Káté).
– Örökségünk – Egyházunk, gyülekezetünk, nemzetünk múltja, lelki, szellemi, anyagi örökségünk, mely elkötelez minket a szolgáló életre.
Közösségünk – Gyülekezeti közösségünk, ahol egymásban megajándékozott minket Urunk, hogy együtt betöltsük küldetésünket.
Lehetőségeink – Adottságaink szerint sokakat szólíthatunk meg az evangéliummal a környezetünkben.
Készségünk – A Szentlélek szív szerint hajlandóvá és késszé tesz minket arra, hogy ajándékainkkal a Szentháromság Isten dicsőségére éljünk.

II.    ÉPÍTŐKÖVEK

Elkötelezettségünk:
– Isten imádására – „A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel 5,13).
– Egymás befogadására – „Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.” (Róm 15,5–7).
– Éretté válásra – „Gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.” (Fil 1,8–11).
– Szolgáló életre – „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak,… hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által.” (1Pét 4,10–11).
– Bizonyságtevő küldetésre – „Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között.” (2Kor 2,14–15).

Eszközeink:
ISTENTISZTELET – „Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.” (Dán 7,14).
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS – „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pét 2,5).
FELKÉSZÜLÉS – „És ő »adott« némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére.” (Ef 4,11–12).
SZOLGÁLAT – „Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk.” (Róm 12,6–7).
EVANGELIZÁCIÓ – „A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje.” (Lk 16,16). „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15).

Célkitűzésünk:
Célunk Istent imádó, egymást befogadó, felkészült, szolgáló, evangéliumhirdető közösségként élni Isten dicsőségére, az ember örökkévaló javára.
 
„Ezentúl mindent csak az ő dicsőségére gondoljunk, beszéljünk, tervezzünk és tegyünk… Ne azt keressük, ami nekünk jól esik, hanem azokat, amik az Úr akaratával megegyeznek, s amik az ő dicsőségének előmozdítására szolgálnak…” (Kálvin Inst. II/III/VII. 1–2).