Keresztelő

​Sok szeretettel köszöntjük a szülőket, keresztszülőket, az egész családot
a Budapest-Fasori Református Gyülekezetünkben!


Mi a keresztség?
 
„…nem végcél, amivel minden el van rendezve, be van fejezve és meg van koronázva. A keresztség a közösség kapuja, Isten elénk jövő kegyelmének kinyitott kapuja. Áldott és szent kezdet. A hitben kért és elfogadott keresztelésnek következményei vannak, folytatása a hívő élet.”

A keresztelés szereztetési Igéje:
 
Az Úr Jézus Krisztus mondta: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén ezért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: És ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen” Máté írása szerinti evangélium 28,19-20
    
Fogadalmi kérdések:
 
- Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú- és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?”
- Akarjuk.
 
- Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
- Ígérjük és fogadjuk.
 
Alkalmaink családok számára:
 
- Vasárnap Istentiszteletek: templomunkban 10 órakor. A 10 órai Istentisztelettel egy időben gyermekfoglalkozások, gyermek istentiszteletek korosztályok szerint.
- Páros kör – tanítások házassági kérdésekről
- Gyerekeknek gyerekdélutánok, kirándulások
- Baba-Mama kör: Édesanyáknak és kis gyermekeiknek, közös beszélgetés, erőgyűjtés, feltöltődés, tapasztalatcsere 
- Gyülekezeti bibliaórák, előadások, hitmélyítő hetek
- Gyerekeknek nyáron gyermekhetek, ifjúsági hetek, családos hetek, gyülekezeti felnőtt hetek, melyeken megújulunk, megerősödünk az Istennel való kapcsolatunkban.
 
Épüljünk be gyülekezetünkbe, erősítsük hitünket, mert nagy szükségünk van ebben a világban rá, használjuk ki az alkalmakat, amíg tehetjük, keressük meg a nekünk megfelelőt!
 
Szülő imádsága gyermekéért: (Részlet- Ravasz László: Hazafelé c. könyvéből)
 
„Örökkévaló Istenem, mennyei Atyám, hálás szívvel köszönöm Neked újra azt az áldást, amit gyermekeimben adtál nekem. Köszönöm Neked, hogy megőrizted őket, és hogy kegyelmedből testben és lélekben állandóan növekednek. Énmagam, bármilyen szorgalmassággal, egyetlenegy hajszálukat sem tudnám megvédeni. De a Te angyalaid tábort járhatnak körülöttük, jóságos tekinteted vigyázza őket! Hogyan köszönjem meg, hogy helyettem védted, oltalmaztad és számomra tartottad meg őket? 
Atyám megvallom Előtted, hogy én méltatlan vagyok e nagy ajándékra. Vétkeztem gyermekeim ellen és Ellened, mikor a gond, a fáradság zúgolódóvá, és ingerültté tett. Szülői tisztemet minden igyekezetem mellett is tökéletlenül töltöm be és szívem verése is eláll, ha arra gondolok, mi lenne gyermekeimből, ha nem Te, hanem csak én viselném gondjukat? Kérlek Téged, adj nekem mind több erőt, hűséget, örömet a teher hordozásában és boldogságot a gyermekeimért való az áldozatban. 
Segíts engem arra, hogy mennyei Atyám Terólad gyermekeim előtt bizonyságot tehessek. Tudjam nekik elmondani és megmutatni, milyen áldott, milyen jó, milyen igaz és milyen imádásra méltó vagy. Beszéljek a Te csodálatos szerelmedről és hűségedről, kegyelmed mélységeiről és magasságairól, míg a szívük kigyúl, kezeiket enyémbe teszik, és velem együtt imádkoznak Hozzád. Szent Lelkedet töltsd ránk ki, hogy családunkkal a Te arcod előtt gyülekezet legyünk, hajlékunk a Te templomod legyen! Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságomban! Ámen”
 
Szeretettel várjuk a további kérdéseket gyülekezetünk életével, alkalmainkkal, vagy hitbeli kérdésekkel kapcsolatban!