Levél a gyülekezet tagjainak
„Sok írnivalóm van nektek, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.” (2Jn 1,12)
Szeretett Testvérek!
 
Ezzel a levéllel „kopogtatok be” minden otthonba a mostani helyzetre való tekintettel. János apostol is a személyes találkozásra készült, ahogyan én is és hiszem, hogy mindnyájan. Papíron és tintával nem akart írni, milyen különös, hogy a mi korunkban és éppen most ez nem is ajánlatos. Célja az volt, hogy az együttlét öröme töltse be mindenki szívét, hiszen így lesz valóban örömünk teljessé.
Egy nap, egy óra leforgása alatt szinte minden megváltozhat. Másra készültünk, de most így is készen állunk arra, hogy „találkozzunk”. Minden eszközön keresztül szeretnénk fenntartani a kapcsolatot egymással. Összeköt minket Urunk kegyelmes, gondviselő szeretete. Az egy Testhez tartozás öröme, reménysége. A naponként megszólaló és megszólító Ige, imádságaink közös alapja és iránya. Összeköt minden felülről való jó, amiről el ne feledkezzünk! (Zsolt 103) Gyülekezeti közösségünk, ami elszakíthatatlan kötelék.
Milyen különös és milyen felemelő ajándékok sora van mögöttünk, együttléteink megannyi lehetősége, formája, alkalma. Mi minden megadatott nekünk! Ha most hosszabb ideig el leszünk különítve egymástól, nem lesz elég az idő csak arra, hogy hálát adjunk mindezért. Különös böjtben élhetünk és sorolhatjuk el, mennyi jót tett velünk szerető Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus és a pártfogó Szentlélek.
Hálaadásukban felsorolhatjuk kéréseinket is, bűnbánó, bűnvalló imádságban mulasztásainkat, gondolattal, szóval, cselekedettel elkövetett bűneinket. Ő hű és igaz és megbocsát! Közbenjárhatunk egymásért, családunkért, testvéreinkért, vezetőinkért, egészségügyben dolgozókért, minden emberért, nemzetünkért és az egész világért, valódi ereje, haszna van ennek a buzgó imádságnak! S magasztaljuk, dicsőítsük Urunkat, mert uralkodik, szeret, és jó terve van velünk! Ő szól ma is:
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen… Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére történik ez: örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni.” (Ézs 55,3; 6-13)
Csodálatos kijelentés ez, ígéret és figyelmeztetés, bátorítás és meghívás. Ezért mondja ezt is és kérdezi tőlünk: „Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? – mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Kivezeti seregüket szám szerint, mindnyájukat név szerint szólítja; olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.(Ézs 40,25-31)
Semmi nem korlátozhatja azt, hogy Hozzá menjünk, éljünk ennek minden lehetőségével!
A mostani hirdetésünk különös hangsúlyt kap: „Alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk.” Mit jelentsen ez most?
Istentiszteletünk idején online video közvetítéssel megtartjuk alkalmunkat vasárnap 10 órai kezdettel. Mindenféle fórumon jelezzük ennek a módját. Hangfelvételt készítünk, amit ha módunk nyílik rá, feltesszük a honlapra, amíg ez nem működik, más módon tesszük elérhetővé. Amit lehet írásban is közreadunk. Hétközi alkalmainkat szokott időben megtartjuk, ha lehet ugyancsak online video módban. Amennyiben keddi és csütörtöki bibliaórás közösségünk tagjai nagy részben nem tudnak online lehetőséggel élni, más módon próbáljuk erősíteni őket. Tegnap „video értekezlet” keretében tartottuk meg felnőtt konfirmációi alkalmunkat. Amíg az internet működik, próbálunk élni ezekkel a lehetőségekkel. Keressük a böngészőben, Youtube csatornán az „Élő közvetítés a Budapest-Fasori Református Egyházközségben” cím alatt a közvetítést.
 
ALKALMAINK
 
Mindenki számára:
 
Vasárnap       10 órakor online istentisztelet
Szerda           18 órakor online bibliaóra
Péntek           18 órakor online fiatal felnőttek köre bibliaóra
 
Az ifjúság számára:
 
Online felületen a Fasori Református Ifjúság név alatt az ifjúság alkalmai, videói, közvetítései követhetőek.
 
Nézzük meg a 23. Zsoltár bátorító diabemutatóját a következő linken:
https://youtu.be/rXSJroowv9M
 
Testvéri szívvel:
                                   Somogyi Péter lelkipásztor