Missziói naptár

FÉLTŐ SZERETET
                                      
Tanítványai visszaemlékeztek, hogy meg van írva: ’A te házad iránti féltő szeretet emészt engem.’” (Jn 2,17)
 
            Gyülekezetünk legújabb történetének 25 éves évfordulójához érkeztünk, hiszen 1995 tavaszán kezdődött egy új korszak, amiért hálával állunk meg Urunk előtt. Az első szeretet tüzét és a féltő szeretet tüzét is kérnünk kell attól, Aki az égő csipkebokor lángjában is kijelentette magát. Egyházközségünk megalakulásának első 25 éves évfordulóján, 1933. január 1-én Szabó Imre így prédikált: „Bárcsak prédikálásunk, tanításunk az az égő csipkebokor lehetne, amelyből az Isten szól és aki hallja, elhívását hallaná ki belőle!... Egy gyülekezeti pecséttervezetet adtam elétek, fasori egyház hívei, egy pecsétet, amelyet, ha elfogadtok, századokra a karakterét fejezi ki ennek a mi fővárosi református eklézsiánknak… nem dísznek, hangzatos jelvénynek, hanem hitvallásnak gondolom az egyház tagjai számára a pecsétet… Elfogadhatjuk pecsétül, - ha vannak itt élő bizonyságok, akiknek az egyházunk és ez a templom, egyszer ilyen kigyúló csipkebokor volt, s belőle Istent hallották hozzájuk szólani; s elfogadhatjuk pecsétünkül, ha ilyennek akarjuk egyházunkat, hogy aki közelebb lép, hogy lássa e csodát, miért nem ég el ez a csipkebokor -… ne embereket, hanem a hatalmas, élő Istent találják magukkal szemben és megérezzék: ’Numen adest’ – ’Lélek van jelen’ – és saruikat leoldják, mert szent az a hely, ahol állanak…” Ezt a pecsétet a gyülekezet 90 éves évfordulóján, 1998-ban újra használatba vettük és most is kifényesedik előttünk üzenete: „Ég, de mégsem ég el…” (2Móz 3,2)
            Hisszük, hogy ma is vannak élő bizonyságok itt, hisszük, hogy ma is ilyennek szeretnénk látni gyülekezetünket és templomunkat és Urunk lángja ma is ég és újra meg tudja tisztítani, szentelni életünket, közösségünket, templomunkat! Hisszük, hogy újra lángra tudja gyújtani szívünket, hogy szívünket égő áldozatul az Úrnak adjuk, és küldetésünket betöltsük égő szívvel! Az első szeretet és a féltő szeretet lángja is felgyúlhat mindazért, amit jelent számunkra az Úr és gyülekezeti közösségünk, templomunk. Erre vágyva készüljünk jövő évi feladatainkra hittel, reménységgel és szeretettel! Az előttünk lévő évben együtt gondolkozhatunk el azon, hogy mit jelent nekünk lelki otthonunk, a fasori gyülekezet, mennyit ér nekünk templomunk, mire vagyunk képesek érte, milyen drága nekünk, milyen áldozatot tudunk meghozni érdekében. Ez most lelki és fizikai értelemben is időszerű kérdés, hiszen külső és belső megújulásra van szükségünk. Folyamatos reformációra és renoválásra van szükség. Milyen egyszerűek ezek a latin szavak, és mégis milyen sokszor feledésbe merülnek. Pedig még nevünk is hordozza az egyik kifejezést: reformátusok vagyunk. Természetesen az is kérdés, hogy értjük-e mit jelent ez, vállaljuk-e ezt örömmel és hálás szívvel vallunk-e erről? Egészen egyszerűen: szeretjük-e lelki közösségünket tágabb és szűkebb értelemben egyaránt? Magam, személyesen megajándékozott embernek vallom magam. Az evangélium szerint reformált egyház tagjaként, lelkipásztorként, a fasori gyülekezetben szolgálva, drága kincsnek látom mindezt. S akkor is így van ez, ha látom a feltárt, komoly vizsgálatokkal diagnosztizált megújításra szoruló templomunkat és egyházunkat, gyülekezetünket. Szükség van a renoválásra, megújításra, helyreállításra. S hogy ebben részünk lehet, különös feladat és kiváltság is egyben.
            Amikor az Úr Jézus bement Atyja házába, a jeruzsálemi templomba, megtisztította azt. Ez a jelenet beszédes jel volt, gyakran a haragot ábrázolják és rendelik mellé az emberek azóta is. Pedig a tanítványok visszaemlékeztek a 69. Zsoltár kijelentésére, amiben alapvetően a féltő szeretet jelenik meg. Nem is akármilyen, hanem emésztő, féltő szeretet, ami valóban olyan érzés és olyan indulat, amit a legdrágább iránt érez az ember. A harag is tud emészteni, ezt tudjuk jól. De a szeretet is, ami egy egészen más indulat. Az Úr Jézusban ezt ismerték fel a tanítványai. Nekünk ma élő tanítványoknak is erre kell ma visszaemlékeznünk. Mit érzünk templomunk, gyülekezetünk iránt? Kívülről nézzük? Elhagynánk? Kritizáljuk? Elviseljük? Elnézően elhordozzuk? Élvezzük? Támogatjuk? Szolgáljuk? Áldozatot hozunk érte? Drágának tartjuk? Dicsekszünk vele Istent dicsőítve? Szeretjük? Emészt az iránta érzett, féltő szeretet?
            Itthon vagyunk itt? Templomunk a világöröksége közelségében áll. Kiemelt műemlék, szecessziós műremek. A világ minden tájáról idejönnek megcsodálni. Gyülekezetünk Magyar Örökség díjas közösség, Istent dicsőítő és az Ő dicsőségére élő nép, „… választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket…” (1Pét 2,9) De mit jelent ez nekünk? Megszürkült vagy kifényesedett számunkra? Tudjuk, hogy milyen drága kincs? Ennek megőrzésére is elhívott Isten. Sáfárai vagyunk annak, amit ránk bízott Urunk. Együtt, közösen, hiszen nemcsak élvezői, hanem gondozói is vagyunk. Templomunk felújítása előtt állunk, hogy meddig jutunk és hogyan ez Urunk kezében van. Ami rajtunk áll azt kell megtennünk, a mi generációknak, ebben a korban. Az első nagy felújítás 1981-ben lett kész, a belső renoválás történt meg a lépcsőházak és a gyülekezeti ház és egyéb helyiségek kivételével. 1992-ben lett kész a külső felújítás, ugyancsak néhány dolog híján. Lassan 40 éve illetve 30 éve lesz mindez. Az utolsó 25 évben minden talpalatnyi helyet beépítettünk gyülekezeti használatra, amit lehetett megújítottunk, korszerűsítettünk, sokan rá sem ismernének a 25 évvel ezelőtti állapotokra. Megszoktuk, mintha mindig is így lett volna. A gyülekezeti megújulás is dinamikájából inkább egy konszolidáltabb állapothoz vezetett. A távlattal rendelkezőknek újra fel kell eleveníteni, ami volt, és ami lett. Az újonnan érkezetteknek fel kell fedezni ezt, hogy lássák a maguk helyét és feladatát.
            A Zsoltáros - aki először vallotta az idézett mondatot -, sokféle dolgot hordozott el az Úr ügyéért. Böjtölt a templomért, sok dologról lemondott, hogy az Úr ügye előre haladjon. Vállalta az áldozatot, elengedett dolgokat, odaszánt dolgokat akkor is, amikor ezért csak bántást kapott és gúnyt. Miért? Mert az Úr ügye drága és fontos volt neki. Kész volt önmagát sem kímélni ezért. Valaki azt állapította meg, hogy a mai ember jelszava nem ez: „Én a hazáért!” , hanem ez: „A haza értem.” Egyházi összefüggésben Luther ezt mondta: „Itt állok, másként nem tehetek!” Ma ez így hangzik: „Itt állok, de másként is tehetnék!” Mi ne legyünk ilyenek! Szeressük azt, amit kaptunk, ami a mi örökségünk is, amit mi is tovább adunk majd utódainknak! Szeressük gyülekezetünket, templomunkat! Őrizzük a ránk bízott drága lelki kincseket és adjuk tovább és őrizzük, ami ránk bízatott külsőképpen is a következő nemzedéknek! Köteleződjünk el újra és még inkább a (a) gyülekezet mellett, (b) küldetésünk mellett és a (c) megújulásunk mellett! Ismerjük meg, fedezzük fel, (1) értsük meg még mélyebben a gyülekezeti életről szóló tanítást, (2) szervezzük meg így, még világosabban a gyülekezet életét, és (3) fejezzük ki még tisztábban üzenetünket! Szolgáljunk azokért, akik (I) hallottak Jézus Krisztusról, de még nem fogadták be Őt, azokért, akik (II) elidegenedtek az egyháztól, illetve elszakadtak, és azokért, akik (III) még soha sem hallottak a Jézus Krisztusban megjelent üdvözítő kegyelemről.
            A templom az imádság háza, ezért is újuljunk meg az imádságban! Legyen vezérelvünk: Mindenek előtt, alatt és után imádság! A lelki ház megújulásának és a kőtemplom megújulásának is ez az egyetlen igazi esélye.
Somogyi Péter
                                                                                               lelkipásztor


FASORI MISSZIÓI MUNKATERV, 2022
 
I. Evangelizációs alkalmak, sorozatok:
Kereszt-kérdések tavasz. 2022. február 13. – 2022. május 1. 18-20 óráig
Kereszt-kérdések ősz. 2022. szeptember 18. - 2022. november 20. 18-20 óráig
Gyülekezeti evangélizáció 2022. november 7-11. hétfő-péntek 18 órakor
Személyes beszélgetések igény és lehetőség szerint
Jelnyelvi istentiszteletek általában kéthetente vasárnap 15.00 órakor
 
II. Indirekt evangelizációs és tanító alkalmak, sorozatok:
Keresztelői előkészítők, a keresztelőket megelőző kedden és csütörtökön 17.30 órakor 
Jegyes beszélgetések, minden hónapban két csütörtökön 17.30 órakor
Nevelés sorozat szülőknek, elsősorban az intézményekbe étkezőknek, ősszel és télen meghatározott szombatokon havonta 
Személyes beszélgetések igény és lehetőség szerint
Kórházmissziói alkalmak hétfőn 14-16 óra között (MÁV kórház)
 
III. Tanító alkalmak, sorozatok:
Férfi csendesnap 2022. március 5.
Női csendesnap 2022. szeptember 24.
Felnőtt konfirmáció tavasz, 2022. január 26. – május 25., szerdánként 18 órakor
Felnőtt konfirmáció ősz, 2022. szeptember 27. - 2023. február 26., keddenként 18 órakor
Páros kör I., minden hónap 3. péntekjén 18 órakor (kivéve júl.-aug. illetve a családos napok hónapjait)
Páros kör II., minden hónap 2. szombatján 17 órakor (kivéve júl.-aug.)
Női kör minden hónap 2. szombatján 16 órakor (kivéve júl.-szept.)
Férfi bibliaóra minden hónap 3. keddjén 18 órakor (kivéve júl.-aug.)
Hitmélyítő hét, 2022. február 21-25. hétfő-péntek 18 órakor
Compass tanfolyam tavasz, 2022. március 29.-május 24., és 2022. szeptember 27.- november 22.  kedd este 18.00-20.00 órakor
Párápoló tanfolyam minden hónap első hétfőjén 18 órakor, de 06.13 és 11.14! (kivéve júl.-aug.)
Baba-mama kör minden hónap 1. és 3. csütörtök (kivéve júl.-aug.)
Fiatal felnőttek köre minden hét pénteken 18.00 órakor
Egyedülállók bibliaórája minden csütörtökön 18.00 órakor
Ifjúsági bibliaóra minden pénteken 18 órakor
Gyülekezeti bibliaóra minden kedden 10 órakor (kivéve júl.-aug.)
Gyülekezeti bibliaóra minden szerdán 18 órakor
Gyülekezeti bibliaóra minden csütörtökön 15 órakor (kivéve júl.-aug.)
 
IV. Közösségépítő alkalmak, sorozatok:
Teaház minden hónap második vasárnapján az istentisztelet után
Közös bibliaóra minden hónap utolsó péntekjén 18 órakor
Családi nap 2022. április 10. (V) és 2022. december 18. (V)
Zenés áhítat minden hónap első vasárnapján 17 órakor (kivéve júl.-aug.)
Egyházzenei koncert, tavasszal és ősszel egy alkalommal, szombatonként 18 órakor
Presbiteri-szolgálatvezetői hétvége tervezés alatt
Presbiternék csendesnapja tervezés alatt
Kézműves szakkör kéthetente keddenként 17.30-tól (iskolaidőben)
Ifjúsági konferencia IKON 2022. november 11.-12.
IFIS Szombatok minden hónap első szombatján
IFIs kirándulások
 
V. Imaórák:
Presbiteri imaközösség minden vasárnap 9.30 órakor
Imaközösség minden hónap második vasárnapján ½ 9 órakor
Imaközösség az istentiszteletek alatt
Missziói munkaágak, házi körök imaközösségei tervszerűen
Siloám imaközösség minden hétfőn 18 órakor
 
VI. Kollégiumi alkalmak:
Óvodai áhítat minden kedden 13.30 órakor óvó pedagógusoknak
Óvodai áhítat minden csütörtökön 14.00 órakor technikai dolgozóknak
Iskolai imaközösség
Kollégiumi családos istentiszteletek 2022.
 
 
MEGBESZÉLÉSEK, GYŰLÉSEK
 
I. Presbiteri:
Elnökségi megbeszélések hetente szerdánként ½ 8- ½ 10 óráig
Lelkészi kar megbeszélése minden csütörtökön 10-11 óra között
Lelkész-gondnoki megbeszélések minden hónap 1. keddjén illetve beosztás szerint 18-20.30 óráig
Bizottsági megbeszélések tervszerűen
Presbiteri gyűlések minden hónap 2. csütörtökjén 18 órakor kivéve januárban, amikor a negyedik csütörtökön tartunk ülést
 
II. Intézményi, munkatársi:
Kollégiumi Tanács tervszerűen pénteken 7.30 órakor
Igazgató Tanács ülései tervszerűen
Munkatársi megbeszélések minden csütörtökön 8.00 órakor
Diakóniai bizottság megbeszélései tervszerűen
Hittanoktatók megbeszélése havonta
Iskolások között szolgálók megbeszélése hónap utolsó szerdáján 17.00 órakor
Ifjúsági vezetők megbeszélése tervszerűen
Párosköri csoportvezetők, szolgálók megbeszélése tervszerűen (pároskör I alkalmai után)
Gyermekmegőrzős megbeszélések hónap utolsó előtti vasárnapján ¼ 10 órakor
Óvodások között szolgálók megbeszélése tervszerűen
Iratterjesztők megbeszélése minden hónap 3. csütörtökén 18 órakor
Kiadványszerkesztő munkacsoport megbeszélései negyedévente
 
KONFERENCIÁK, CSENDESHETEK
 
Kincskereső gyermekhét 2022. július 3-9.
Konfirmandus hét  2022. június 27- július 2.
Ifjúsági hét 2022. júl. 31.-aug. 6.
Házassággondozó hét  2022. július 31- augusztus 5.
Gyülekezeti hét felnőtteknek Mátraházán 2022. augusztus 8-12.
Cserkészek hete 2022. júl. 7.-17.
KÜLSŐ MISSZIÓ
 
A gyülekezet tagjai számos helyen és formában végeznek közvetlen és közvetett külső missziói tevékenységet.