Missziói naptár

BIZALOM ÉS REMÉNYSÉG
 
Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az… Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk.” (Zsid 3,4;6)
 
Minden az építkezésről szól. Megdöbbentő arra gondolni, hogy 120 évvel ezelőtt indult a gyűjtés a templom építésére. 110 éve hasonló mondat jellemezte a korszakot. Éppen befejezték a gyülekezeti ház, parókia építését, hogy arra az évre induljanak, amikor befejeződhet a nagy építés ügye. 2023-ban érkezünk el a templom elkészültének 110. évfordulójához. Bízunk Urunk kegyelmében és éppen ezért reménységgel tekintünk arra, hogy mi is befejezzük a jövő évben a nagy építés ügyét. „Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az…” Egyet azonban egyre biztosabban tudunk és vallunk: Isten áll az építés mögött. Ezért valljuk az Igével mi is: „… aki pedig mindent felépített, Isten az…” Ha nem így lenne, biztosan hiábavaló lenne minden fáradozás és minden építés. A templomépítő Salamon zsoltárában olvassuk ezt: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” (Zsolt 127,1) Ha valaki, akkor ő tudta ezt gyakorlatból is. Mi tudjuk azonban azt is, hogy „nagyobb van itt Salamonnál” (Mt 12, 42), de „nagyobb van itt a templomnál” (Mt 12,6) is. Urunk építi az ő házát, „Az ő háza mi vagyunk”. A külső és a belső építés együtt halad, mindkettő végső tervezője és kivitelezője és tulajdonosa maga az Úr. Nem magunknak építünk, és nem magunkat építjük, ezért kell mindenben Rá figyelnünk. Övé minden, mi is az Övéi vagyunk, minden munkánk is Őt dicsőíti, mindenért Neki tartozunk hálával.
   „Az ő háza mi vagyunk…”, boldog szívvel vallhatjuk ezt. Csodálatos építőnk, karbantartónk van, aki Szentlelke templomaként nevez meg bennünket. Azonban felelőssé is tesz és ennek két tartóoszlopát jelöli meg: „ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk.” Bizalom és reménység. Nagyon fontos tisztázni magunkban, hogy milyen bizalom és reménység van a szívünkben iránta. Nem lehet ez más, mint teljes, hiszen tökéletesen megbízható és ígéretei által élő reménységünk lehet. Az ősellenség akar leépíteni minden bizalmat és minden reménységet, „aki pedig mindent felépített, Isten az”. Kire nézünk? Kinek engedünk? A rombolás erői jelen vannak a világban, nem kérdéses ez. Azonban az sem kérdéses, hogy itt van Isten köztünk és épít, láthatóan is, hogy a láthatatlant is nagyobb bizalommal higgyük. Ne engedjük be közénk a rombolás erőit, ne veszítsük el a bizalmat, a reménység ajándékát! Nagyon fontos mindezt úgy megélni, ahogyan Isten kijelentése mondja: „Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk.” Tehát meg kell tartanunk a bizalmat és reménységet mindvégig, szilárdan. Ez egy életre szóló feladat, amiben nem inoghatunk meg, felelősek vagyunk ezért személyesen és közösen is. Sőt! Arról van itt szó, hogy ezzel a bizalommal és reménységgel dicsekednünk kell! Vagyis ezzel nyíltan és bátran, hittel és erővel ki kell állnunk egymás elé és mindenki elé! Elesett, megtört, szégyenkező lelkület helyett ilyen lelkületre van szükségünk. Ebben mutatkozik meg az, hogy nem a láthatókban bízunk és reménykedünk, hanem éppen a láthatatlanban, hitben járunk és nem látásban. Amikor a szemünk előtt is látszik az, ami jelen van a láthatatlanban, még inkább van okunk a dicsekedésre. Fontos, hogy Urunkba vetett bizalmunk alapján, a Benne kapott reménységünkkel dicsekedjünk egy olyan világban, ahol megrendül a bizalom és elvész a reménység. Vagy éppen hamis bizalom és reménység épít bálványokat. Mindvégig épülünk Urunk által és építhetünk Urunkra teljes bizalommal és reménységgel. Legyünk szilárdak és tartsuk meg mindezt hálásan Jézus Krisztussal dicsekedve!
Jövőre lesz 115 éves egyházközségünk, ekkor kapott a gyülekezet 300 ezer aranykoronát, Laky Adolf ékszerész mestertől a templomépítésre. 100 éve kezdte meg gyülekezetépítő szolgálatát az áldott emlékezető Szabó Imre lelkipásztor. Mindez bizalmat ébresztő, reménységre is indító bizonyosság, hiszen sok mindenben hasonló és mégis más korszakokon át is gondoskodott ennek a gyülekezetnek a belső és külső épüléséről is Szabadító Urunk. Két világháború poklában mégis megmaradt a gyülekezet és templom, válságok és istentelen diktatúra idején is megőriztetett. A mi nemzedékünknek pedig megadatott, hogy megújulhassunk és épülhessünk járvány és válság, háború idején is, amikor másutt templomokat zárnak be, adnak el. A mi lehetőségünk és felelősségünk, hogy jó sáfárai legyünk a ránk bízott drága kincsnek, építsünk és szálljunk szembe a rombolás erőivel lelki és szellemi síkon is! Mindezzel együtt legyünk nagyon hálásak, adjunk hálát és újuljunk meg hitünkben, elkötelezettségünkben!
Jövőre újul meg a presbitérium is, hiszen a választás évéhez érkezünk. Lejár a hatéves ciklus. Számot kell vetnünk hálaadásban és el kell indulnunk egy új ciklusra. A következő év éppen ezért a felkészülés ideje is. Új kihívás lesz a templombelső építése, de mindez arra indít, hogy készüljünk egy olyan korszakra is, ahol megújult szívvel és szolgálattal méltó szolgálni Urunkat. Ennek több területét érdemes és szüksége is áttekinteni jövőre. Mindannyiunknak közös feladata ez az előkészület és előkészítés, legyünk készen erre! Nagy kihívás lesz a jövő év a gazdasági mutatók szerint. Bölcsen kell, bizalommal és reménységgel készülnünk a gyülekezeti heteinkre is. Készen kell lennünk arra, hogy személyesen is megszólítsuk a környezetünket az örömhírrel, hiszen egyre világosabb, hogy erre van szüksége mindenkinek! „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.” (Mt 5,14) Azért épülünk és építünk, hogy ragyogjon a világosságunk. Legfőképpen azért, hogy Atyánk dicsősége ragyogjon fel: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)
Somogyi Péter
                                                                                               lelkipásztor


FASORI MISSZIÓI MUNKATERV, 2023
 
I. Evangelizációs alkalmak, sorozatok:
Kereszt-kérdések tavasz. 2023. február 12. – 2023. április 30. 18-20 óráig
Kereszt-kérdések ősz 2023. szeptember 17. – 2023. november 26. 18-20 óráig
Gyülekezeti evangélizáció november
Személyes beszélgetések igény és lehetőség szerint
Jelnyelvi istentiszteletek általában kéthetente vasárnap 15.00 órakor
 
II. Indirekt evangelizációs és tanító alkalmak, sorozatok:
Keresztelői előkészítők, a keresztelőket megelőző kedden és csütörtökön 17.30 órakor 
Jegyes beszélgetések, minden hónapban két csütörtökön 17.30 órakor


III. Tanító alkalmak, sorozatok:
Férfi csendesnap 2023. március 18.
Női csendesnap 2023. szeptember 30.
Felnőtt konfirmáció tavasz
Felnőtt konfirmáció ősz
Páros kör I., minden hónap 3. péntekjén 18 órakor (kivéve júl.-aug. illetve a családos napok hónapjait)
Páros kör II., minden hónap 2. szombatján 17 órakor (kivéve júl.-aug.)
Női kör minden hónap 3. szombatján 16 órakor (kivéve júl.-szept.)
Férfi bibliaóra minden hónap 3. keddjén 18 órakor (kivéve júl.-aug.)
Hitmélyítő hét, 2023. február 20-24. hétfő-péntek 18 órakor
Compass tanfolyam 2023. szeptember 26. – november 21.
Párápoló tanfolyam minden hónap első hétfőjén 18 órakor (kivéve júl.-aug.) (időpontváltozás május 1. helyett 8-án)
Bibliaóra minden kedden 10 órakor (kivéve júl.-aug.)
Gyülekezeti bibliaóra minden szerdán 18 órakor
Baba-mama kör minden hónap 1. és 3. csütörtök (kivéve júl.-aug.)
Nyugdíjasok bibliaórája minden csütörtökön 15 órakor (kivéve júl.-aug.)
35 felettiek bibliaórája minden csütörtökön 18 órakor
Fiatal felnőttek köre minden pénteken 18 órakor
Ifjúsági bibliaóra minden pénteken 18 órakor
 
IV. Közösségépítő alkalmak, sorozatok:
Teaház minden hónap második vasárnapján az istentisztelet után
Közös bibliaóra minden hónap utolsó péntekjén 18 órakor
Filmklub havonta szombaton
Családi nap
Zenés áhítat minden hónap első vasárnapján 17 órakor (kivéve júl.-aug.)
Egyházzenei koncert, tavasszal és ősszel egy alkalommal, szombatonként 18 órakor
Presbiteri-szolgálatvezetői hétvége 2023. november 18-19.
Presbiternék csendesnapja 2023. február 25.
Ifjúsági konferencia IKON 2023. november
 
V. Imaórák:
Presbiteri imaközösség minden vasárnap 9.30 órakor
Imaközösség minden hónap második vasárnapján ½ 9 órakor
Imaközösség az istentiszteletek alatt
Missziói munkaágak, házi körök imaközösségei tervszerűen
Siloám imaközösség minden hétfőn 18 órakor
 
VI. Kollégiumi alkalmak:
Óvodai áhítat minden kedden 13.30 órakor óvó pedagógusoknak
Óvodai áhítat kéthetente csütörtökön 14.00 órakor technikai dolgozóknak
Iskolai imaközösség
Kollégiumi családos istentisztelet 2023. március 5.
 
 
MEGBESZÉLÉSEK, GYŰLÉSEK
 
I. Presbiteri:
Elnökségi megbeszélések hetente szerdánként ½ 8- ½ 10 óráig
Lelkészi kar megbeszélése minden csütörtökön 10-11 óra között
Lelkész-gondnoki megbeszélések minden hónap 1. keddjén 18-22 óráig
Bizottsági megbeszélések tervszerűen
Presbiteri gyűlések minden hónap 2. csütörtökjén 18 órakor kivéve januárban, amikor a negyedik csütörtökön tartunk ülést


II. Intézményi, munkatársi:
Igazgató Tanács ülései tervszerűen
Munkatársi megbeszélés minden csütörtökön 9.00 órakor
Diakóniai bizottság megbeszélései tervszerűen
Hittanoktatók megbeszélése havonta
Gyerekek között szolgálók megbeszélése hónap utolsó szerdáján
Ifjúsági vezetők megbeszélése tervszerűen
Iratterjesztők megbeszélése minden hónap 3. csütörtökén 18 órakor
Kiadványszerkesztő munkacsoport megbeszélései negyedévente
 
 
KONFERENCIÁK, CSENDESHETEK
 
Konfirmandus hét   2023. június 26-30.
Mese tábor a Julianna iskolában 2023. július 3-7.
Cserkészek hete                                         2023. július 12-22.
Napközis tábor 2023. július 24-28.
Ifjúsági hét 2023. augusztus 6-12.
Kincskereső gyermekhét  
Gyülekezeti hét