KONTRASZTOK
Devich Márton leköszönő főgondnok évkezdő beszámolója.
KONTRASZTOK - Főgondnoki beszámoló a 2023. évről

Szeretett Gyülekezet!
Kontrasztok – Bartók Bélának van egy fantasztikus kamaradarabja, mely zongorára, hegedűre és klarinétra íródott, és amelyben a zeneszerző zseniálisan mutatja meg a 3 hangszer különbözőségeit, a teljesen különböző hangszerek adta eltérő lehetőségeket, témák, motívumok, tempók, hangulatok kontrasztos különbözőségeit. Ez a zenemű jutott eszembe, amikor visszatekintettem 2023-ra. Éles kontrasztok között él a fasori gyülekezet. Egyszerre élünk meg felemelő áldásokat, megtapasztalva, hogy Isten itt van közöttünk, hogy formál és gondot visel ránk, és ugyanakkor megélünk – ezzel nagy kontrasztban – súlyos kihívásokat, problémákat, amelyekre imádságban is keressük a válaszainkat.
 
Kezdem a kihívásokkal. Hiszem, sőt, tapasztalom, hogy a koronavírus járvány hatásait még nem küzdöttük le. Olyan, mintha már legyinthetnénk rá, de ez hamis illúzió. Megtépázta sorainkat, és más lett a világ, mint a járvány előtt volt. Ezzel szembe kell néznünk. Ám a világ körülöttünk nem csak a pandémia miatt változott. Még erősebben, ha tetszik, kontrasztosabban nehezednek ránk és „közelednek”, a médián keresztül is „támadnak” azok a tendenciák, trendek – családellenesség, háborús hangulatkeltés, torz ideológiák, ezotéria, stb. –, amelyek keresztyén hitvallásunkkal összeférhetetlenek. Újabb nagy kihívás. És mit hoz a jövő? Szilárdan álljunk, hogy el ne essünk!

A magyarországi társadalmi és demográfiai változások is nagyon súlyosan érintenek minket. Egészen közelről, hiszen a VI. és a VII. kerület, amely a mi szűkebb „otthonunk”, missziós területünk, kollégiumunk körzete, a leginkább vesztesek közé tartozik. Drasztikusan csökkenő lakosság, gyermeklétszám, vidékre költöző, mondjam így, menekülő családok, és radikálisan csökkenő magukat hívő keresztyénnek, azon belül is reformátusnak valló létszám – mindezeket egyértelműen kimutatták a népszámlálás friss, 2023-ban közzétett adatai. Újabb nagy kihívás. S miközben e kihívásokkal szemben próbálunk missziót végezni, az elmúlt években folyamatosan építkeztünk, s az építkezések között is talán a legnehezebb időszakot éppen 2023-ban és most vagyunk kénytelenek átélni, hiszen templomunkban nagy erőkkel zajlik a felújítás, mi pedig csak albérletben tarthatjuk istentiszteleteinket. Van-e nagyobb kihívás ennél egy gyülekezet számára?

És máris itt vagyunk a kontrasztnál, hogy mindez egyben végtelenül felemelő is, hiszen Isten e hatalmas kihívások között is bátorít, megsegít. Hogy 2023-ban is az ő kegyelméből szépülhetett a templomunk, hogy megtarthattuk alkalmainkat, hála evangélikus testvéreinknek is, hogy 2023-ban is elhalmozott minket Isten különböző ajándékaival, többek között egy áldott presbiterválasztással. Sokan letették a szolgálatot, de voltak fiatalabb, elkötelezett testvérek, akik a helyükbe léptek. Megújult-megújulhatott a gyülekezet vezetése friss erőkkel. Felemelő, szívet melengető volt ezt átélni. És ha a körülményeket „szorongattatásnak” éljük meg, hogyan magyarázzuk, hogy öt új alkalom is indult a Fasorban 2023-ban, amelyekről még szólni fogok? Istennek terve van a fasori gyülekezettel, felemelő így élni és szolgálni, e kontrasztok között.

Ehhez képest, kedves Testvérek, sokan vagyunk, vagy kevesen, a templomi „albérletben”? Ki tudja megmondani, és kit tudja, hányan követik pontosan istentiszteleteinket, bibliaóráinkat online? Tavaly 615 fővel zártuk választói névjegyzékünket, 14 főről tudunk, aki elköltözött, 17-ről, aki elhunyt, további 37 fő amiatt esett ki, hogy nem fizetett egyházfenntartói járulékot az elmúlt 3 évben, ám eközben 37 új névvel gyarapodott tavalyhoz képest a jegyzék, amelyet így 584 fővel zárunk. Hivatalosan tehát 584 fő felnőtt választó és választható egyháztagja van a fasori egyházközségnek.
Költségvetésünk stabil, de igen szoros, „kifeszített”, ahogyan a közgazdászok fogalmaznak, takarékoskodnunk kell, és a 2024-es év is ilyen lesz. Hálát adunk érte és köszönettel tartozunk gyülekezetünknek, testvéreinknek, hogy az Isten dicsőségére befizetett adományok és a perselypénzek 2023-ban – a magas infláció ellenére – sem csökkentek, ugyanakkor 4 millió Ft-tal nőtt a befizetett egyházfenntartói járulék. Az építkezés kapcsán két nagy céladakozást hirdettünk, egyrészt az Úr asztalának felújítására, másrészt a templom audiovizuális berendezéseinek fejlesztésére 10-10 millió Ft összegyűjtését. Előbbire eddig 8,4 millió Ft-ot, utóbbira 4,5 millió Ft-ot adományoztak a testvérek, amit hálás szívvel köszönünk, és kérjük, hogy még adakozzanak, hiszen szeretnénk elérni a kitűzött 10 milliós célt. A gyülekezeti terembe új székeket szánunk, ezeket is jelképesen „meg lehet vásárolni” 25 ezer forintért.

Mindennapi életünket leginkább húsbavágóan és látványosan az építkezés határozta meg 2023-ban is. Köszönöm Nyikos László leköszönt építésügyi gondnokunknak az eddigi szolgálatát, és a továbbiakat is, hiszen az építés ügyét továbbra is viszi, hordozza. 2023-ban elérkeztünk a fasori építési-felújítási munkák harmadik nagy – és jelen látásunk szerint befejező – ütemének megvalósításához, hála a kormányzat bőkezű támogatásának is. Berzsák Zoltán építészmérnök és csapata tervei alapján indítottuk el a templom (és gyülekezeti ház) belső felújítási munkáinak a beszerzési folyamatát, melynek eredményeként a már korábban is itt dolgozó kivitelező céggel, a Tandart Kft.-vel júniusban megköthettük a vállalkozási szerződést. A munka értéke az opcionális tételek és pótmunkák nélkül is több mint 425 millió forint. A befejezési határidő 2024. április, amikor reményeink szerint a műszaki átadás-átvétel körülbelül egy hónapos folyamata megkezdődhet. Az idei konfirmáció ünnepét már a megújult, visszakapott templomunkban szeretnénk megtartani.

2023 elején még munkálatok folytak a lépcsőházban, majd befejeződött a Szabó Imre terem felújítása. Gyülekezetünk májustól költözött át a vasárnapi istentiszteletekkel a szomszéd várba, a fasori evangélikus templomba. Istentiszteletink reggel 9 órára kerültek át, minden más alkalmat meg tudtunk tartani az új nyílászárókat kapott gyülekezeti teremben vagy a kollégiumban. Látványos szolgálatot végez és végzett 2023-ban egy új, odaszánt szívű csapat, a templomi fogadó szolgálók, akik nemcsak párnával és a református énekeskönyvvel, hanem kedves köszöntéssel és mosollyal fogadják az istentiszteleteinkre érkezőket, és ők azok, akik távozásunk után villámgyorsan rendbe teszik, ha kell, takarítják a templomot, hiszen utánunk érkeznek az evangélikus testvérek a következő istentiszteletre. Hála hűséges szolgálóinknak, az albérletben is szól az orgona, van hangosítás, online közvetítés, élhetünk az úrvacsora ajándékával és odaát működik a gyermek-misszió, valamint a gyermekmegőrző szolgálat.

Az átköltözés után kezdődhetett meg a templomtér átfogó belső felújítása. Az előkészítő munkálatok során minden mozdítható elemet elszállítottak, a földszinti padok egyenesen az asztalos műhelybe kerültek, az orgonát hermetikusan lezárták, a padlóburkolatot felbontották, az Úr asztalát szétszedték, a templomtérben kis markológépek mozogtak, hogy a régi padozat rétegeit 65-70 cm mélységben kitermelhessék és elkészülhessen az új méretezett vasbeton padlólemez és a hőszigetelt, padlófűtéses aljzatbeton. Az alépítményi rétegekbe új gépészeti és elektromos vezetékek kerültek. Erre építették fel a kupola legfelső pontjáig elérő, a karzatok közötti teljes teret jelenleg is kitöltő állványrendszert, amely lehetőséget ad minden belső felület elérésére: erről készülnek többek között a vakolatjavítási, villanyszerelési, festési, falrestaurátori-aranyozási munkák. Az egyik leglátványosabb változás a templomtér megvilágításában lesz majd érzékelhető, hiszen a gyönyörű világítótestek nemcsak külsejükben újulnak meg, hanem egy egészen más, nagyságrendekkel többet tudó és több fényt adó technológiát foglalnak majd magukba. Ugyanilyen szintű változást várunk az új hangosítási rendszertől és a teljes audiovizuális rendszertől is. Rendkívül nagy munkarészt fednek le a restaurátori munkák: a díszítőfestések, aranyozott és festett stukkódíszek tisztítása, restaurálása, rekonstrukciója, a fémrestaurátori munkák, a belső ajtók farestaurátori munkái, a padok felújítási munkái, a gipsz lábazati díszek felújítása és rekonstrukciója, a szószéknek és az Úr asztalának a restaurálási munkái. Nemrég eresztették le a központi nagy csillárt, amit helyben restaurálnak, döbbenetes volt a földön közelről látni míves megmunkáltságát és találkozni méretével, mi is lóg a fejünk fölött…

Mindezeken túl megvalósul még a nagytorony földszinti részén lévő Kovács Emil terem teljes felújítása és átalakítása, az előcsarnok felől közvetlen megközelítéssel, új vizesblokkal. A közösség vérkeringésébe még közvetlenebbül kapcsolódhat be a parókia alagsorában található, most teljesen megújuló „Új teremtés”, ahova a gyülekezeti ház folyosójáról egy belső lépcsőn keresztül juthatunk le. A gyülekezet által nem látható, de rendkívül fontos, hogy megtörténhetett a kazánház teljes felújítása valamint a templom és a Kovács Emil terem falainak injektálásos utólagos vízszigetelése is.

Ne szűnjünk meg hálát adni, hogy ilyen hatalmas munka elvégzését tette számunkra lehetővé a mi Urunk, imádkozzunk a rendben, időben történő befejezésért, és nem utolsó sorban könyörögjünk a gyülekezet lelki megújulásáért is.

2023 egyik legfontosabb eseménye volt egyházközségünkben a presbiteri ciklus zárásával a presbiterválasztás október 15-én. Gyülekezetünkben nagyon áldott módon, komoly érdeklődés mellett és gördülékenyen ment végbe ez a fontos tisztújítás. Összesen 151-en adták le szavazatukat, minden jelölt megkapta az 50 százalék plusz egy szavazatot, de az érvényes választási szabályok értelmében a 33 jelölt közül 30-an kaphattak megbízatást a következő ciklusra. A gyülekezet 24 presbitert, 6 pótpresbitert és új főgondnokot választott, ők hat éven át, 2024-től 2030-ig végzik majd szolgálatukat, vezetik gyülekezetünket. A fasori egyházközség új főgondnoka Simongáti Győző lett. Nagy áldás, ahogy említettem, hogy bár egy tucatnyian letették a presbiteri szolgáltot, jöttek újak is, négy testvérünk mondott igent a jelölésre, megszólításra, és került újonnan a kicsit kisebb létszámú presbitériumba. Isten áldását kérem megújult presbitériumunk szolgálatára!

Itt szeretném Isten iránti hálával megemlíteni, hogy a lelkészi kar is erősödött, hiszen sikeres vizsgái után 2023. november 27-én a Kálvin téri református templomban Balog Zoltán püspök felszentelte a lelkipásztori szolgálatra Krisztován Klaudia testvérünket, aki már eddig is itt szolgált közöttünk. Immár hivatalosan is „palástos”, beosztott lelkészként hirdetheti közöttünk az evangéliumot.

Kollégiumunk is nagy kihívások között dolgozott 2023-ban, a két legnagyobb kihívás a kerület elnéptelenedése és a háború elől menekült kárpátaljai magyar, valamint ukrán gyermekek befogadása. A Julianna iskola tanulói létszáma 347 diák, 17-el több mint egy évvel ezelőtt. 67 tanuló a háború miatt érkezett hozzánk, egy éve még csak 33-an voltak. 2023-ban a 34 végzett diákunk 40 százaléka egyházi iskolában, egyötöde református gimnáziumban folytatta tanulmányait. Az iskola 35 főállású pedagógust és 9 óraadó tanárt foglalkoztat, köztük van ukrán nyelven oktató is. Nagy áldás, hogy minden álláshely be van töltve és minden szaktanár rendelkezésre áll. 2023-ban befejeződött a volt zeneiskola folyosójának átépítése, a dísztermet is megkapta az intézmény a tankerülettől, mindez nagyban segíti a Julianna életét. A 2022-es energiaár-robbanás nagy takarékosságra indította a kollégiumot, sikerült komoly összegeket megtakarítani, de ez a feladat továbbra is kihívásokat jelent.

A Csipkebokor óvodánkba jelenleg 113 gyermek jár, kettővel kevesebb, mint egy éve. Az okokat már említettem, ismerjük, és tegyük hozzá, hogy az agglomerációban a kiköltözésekkel párhuzamosan számos új református óvoda létesült. Hét ukrán óvodásunk van, és együtt élünk egyfajta multikulturalitással, a Csipkebokor óvodában nevelnek dél-koreai, vietnámi, ukrán, orosz, nigériai gyermekeket is. Az óvoda munkatársi gárdája 24 főből áll, hárman Kárpátaljáról érkeztek, és az óvodában is minden álláshely betöltött, ami nagy ajándék. 2023-ban nagyobb beruházás az épület csatornarendszerének javítása volt, illetve a régóta elhanyagolt és romos állapotban lévő hátsó kerítés teljes felújítása is megtörtént. Jó volt az óvodai ballagás örömét átélni együtt a gyülekezettel. Isten kegyelméből óvodánknak és iskolánknak is igencsak jó híre van, a kollégium „finom illatát” viszik hírül a szülők. Hordozzuk imádságban intézményeinket és vezetőiket.

Hadd kapcsoljam ide a hittanoktatás kérdését, amit közvetlenül gyülekezetünk lát el a VI-VII. kerület egyházi és állami oktatási intézményeiben, már ahol erre lehetőséget biztosítanak. 7 hitoktató és 1 vallástanár végzi a magvetést 13 intézményben – 5 óvodában, 7 általános iskolában és 1 gimnáziumban, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Ez 40 iskolai csoportot jelent 130 diákkal, 5 óvodai csoportot 23 gyermekkel, az evangélikus gimnáziumban pedig 24 csoportban 156 diákot oktatunk. Összesen 69 csoportban 309 tanulót érnek el hittanoktatóink – hatalmas, stratégiai feladat és szolgálat ez, az Úr adjon ehhez erőt és bölcsességet. 2023-ban megújult a honlapunk hittanoktatással foglalkozó tartalma, a hittanos családokat adventi alkalomra, asztaldíszek készítésére hívta a gyülekezet, volt egy kedves rajzpályázatunk a hittanos gyermekek számára, a rajzokat a gyülekezeti teremben mind megcsodálhattuk. Hittanosaink istentiszteleten is szolgáltak. Imádkozzunk értük!

Ami anyakönyvi adatainkat illeti, a templomfelújítás miatt tovább csökkent a keresztelések száma 2023-ban, a 2022-es 26 alkalomról 23-ra. A temetések száma pedig azért is csökken, mert egyre többen fordulnak nem közvetlenül az egyházhoz, hanem a temetkezési vállalkozókhoz, hogy ők intézzék el az egyházi temetést, és ezekben az esetekben teljesen ellenőrizhetetlen az egyház és a családok számára is, hogy valójában hivatalos egyházi temetés történik-e, vagy csak szemfényvesztés. 2022-ben 64, 2023-ban csak 51 temetésünk volt, ennek a csökkenésnek, ha ez azt jelenti, hogy kevesebb halottunk volt, természetesen nagyon örülünk. A konfirmáltak száma 2 fővel csökkent, 17-en voltak 2023. április 30-án, még éppen templomunk belső felújításának megkezdése, bezárása előtt tehettek fogadalmat. Többen közülük gyülekezetünkhöz szorosan kötődő családok fiataljai. Felnőtt konfirmandusunk most nem volt. Hat házaspár kérte tőlünk házasságának megáldását, közülük 2 református pár volt. Általánosságban az elmúlt öt esztendőben az összes anyakönyvi adat csökken, a leglátványosabban a házasságkötések száma, ami nyilván összefüggésben van építkezéseinkkel.

2023 az évfordulók éve is volt a Fasorban, 100 éve, 1923-ban lett Szabó Imre fasori lelkipásztor, és ugyanekkor alakult meg a fasori 270. Hajnal cserkészcsapat, 155 éve, 1868-ban született templomunk tervezője, Árkay Aladár, 120 éve, 1903-ban kezdődött meg az adománygyűjtés templomunk építésére. 115 éve, 1908-ban alakult meg egyházközségünk, 110 éve, 1913-ban szentelték fel az elkészült fasori református templomot, és tíz éve, 2013-ban kapta meg „a száz éves templomban élő gyülekezet lelkisége és hitvalló ereje” a Magyar Örökség Díjat. Milyen csoda, hogy 2024-ben a teljesen felújított templom újbóli birtokbavételére készülhetünk!

2023-ban is volt gyülekezetünkben hitmélyítő hét februárban Somogyi Péter lelkipásztorunk szolgálatával A teljes öröm titkai címmel, a 16. zsoltár 11. verse alapján: „…teljes öröm van tenálad…”. A sorozaton együtt tanulhatunk az imádság, az együttlét, az engedelmesség, a továbbadás és a kipróbáltság öröméről. Ősszel pedig négy evangelizációs alkalmon lehettünk együtt a Szabó Imre teremben, amelyeken Némedi Gusztáv, a Lónyay gimnázium lelkipásztora szolgált Miká, egy vallásos ember bűnei és bukásai címmel a Bírák könyve 17-18. fejezetei alapján. 2023-ban is folytatódtak a jelnyelvi istentiszteletek, egy siket testvérünk konfirmációi vizsgát is tett, és folytatódtak az ifjúsági istentiszteletek is. Presbiteri hétvégénket áldások között a Ráday Házban tartottuk, és november 3-4-én ismét volt IKON, országos keresztyén ifjúsági konferencia Van cél! címmel a Károlyi-Csekonics-palotában, ezúttal is a fasori fiatalok szervezésében. Több mint 400 keresztyén fiatal vett részt rajta! Volt Kereszt-kérdések sorozatunk, presbiterfeleségek napja, férfi és női csendes napunk, utóbbin, megtöltve a gyülekezeti termet Isten vezetéséről szóltak a bizonyságtételek. Hálát adunk hosszú évek óta hűséges szolgálatvezetőinkért, szolgálóinkért, akik a különböző köröket, rétegalkalmakat, a teaházat vezetik, számvevőinkért, gazdasági, pénzügyi és intézményügyi szakembereinkért, a honlapunk és a Fasori Harangszó készítőiért, takarítónként, az egyházfinkért, a hivatalban dolgozóinkért. Ők a Fasor oszlopai!

Hiába a sok kihívás, a kontraszt jelen van, új alkalmak is indultak 2023-ban a Fasorban!  Nem is egy, mindjárt öt! Gyülekezetünkbe érkezett kárpátaljai asszonyok kezdeményezésére indult el a tésztakészítő szolgálat jótékony célra, a diakónia keretein belül. Dolgos csapat gyűlt össze több alkalommal, hogy különböző házitésztaféléket gyúrjanak, sodorjanak, együtt beszélgessenek és imádkozzanak, s az elkészült finomságokat aztán árulják, hogy a bevételből rászorulókat lehessen támogatni. Így lesz a tésztából diakónia! 2023-ban folyamatos aktív szolgálatot végzett az egyre erősödő diakóniai csapat. Rendszeresen tettek például látogatásokat idősek otthonában, ez folytatódik 2024-ben is, és áprilisban csatlakoztak a Szeretet-híd mozgalomhoz, óvodások bevonásával veteményeztek fűszer- és gyógynövényeket a fasori udvaron.

A közös gyülekezeti bibliaórákon is egy új sorozat indult Növekedés a kegyelemben címmel. Egy új alkotói műhely is indult a gyülekezetben. A Kéz-Mű-Hely alkalmain mindig egy-egy új kézműves technikával – hímzéssel, kötéssel-horgolással, nemezeléssel, fajáték készítéssel, varrással, gyöngyözéssel, szövés-fonással, fazekassággal – lehet megismerkedni, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.

Filmklub is indult a Fasorban, amelyen a vetítések után beszélgetések segítségével lehet kibontani, hogy keresztyénként miként viszonyuljunk egy-egy filmalkotáshoz, az általa felvetett kérdésekhez. Végül, de nem utolsó sorban egy új tanfolyam is elindult 2023-ban Tanúim lesztek címmel. 12 testvérünk, tanítvány járja végig ezt a „képzést” nyolc hónapon keresztül, minden héten találkozva, átgondolva, hogyan tudunk még inkább Krisztus tanúi, követei lenni. Öröm, hogy betelt a létszám, de 2024 szeptemberében is indul majd egy következő csoport.   

Nyári heteinket is megtartottuk 2023-ban, bár nagy közös gyülekezeti hétre nem tudtunk elutazni, a gyülekezeti hetet a Fasorban rendeztük meg a Somogyi lelkész házaspár vezetésével. A résztvevők betekinthettek Isten országának titkaiba, és megismerték, hogyan vegyenek részt a vetésben, az aratásban, miként legyenek jó magvetők, de még mindennapi (kovászos) kenyerünk sütését is megtanulták. Ugyancsak volt a Fasorban kerámiatábor, valamint napközis hittantábor, ebben a formában első alkalommal, 35 gyermek részvételével. A konfirmandus tábort Mátraszentistvánon tartottuk, a szombati páros kör Telkibányán töltött egy hetet, az ifjúság pedig Zselickisfaludban töltekezett Isten igéjével. A 270. számú Hajnal cserkészcsapat sem maradt nyári tábor nélkül a Komárom-Esztergom vármegyei Császár település mellett, a csapat 2023-ban új parancsnokot kapott Diószegi Keve személyében.

Kedves Testvérek! Néhány napja a régi és az új presbitérium hálaadó alkalmon lehetett együtt, ahol a presbiteri szolgálatból elköszönők és a szolgálatba újonnan érkezők együtt adtak hálát mindazért, amit Isten a Fasorban végez. Mindenki mondott egy-két gondolatot, miért tud hálát adni, és a mi a „titka” a Fasornak. Titok nincs, a titok annyi, hogy van Jézusunk, aki munkálja bennünk az elköteleződést, a hűséget, az egységet, az egymás iránti szeretetet, és ez adja meg a közösségünk erejét. 2024 ismét mérföldkő lesz a Fasor életében, kívánom, hogy így, Jézusra figyelve tudjunk tovább lépni és növekedni a hitben.
Mindenért Istené legyen a dicsőség!

2024. január 21. Devich Márton