Könyvajánló – a Női kör biztatásával
A nő a Biblia tükrében (Gene és Eleine A. Getz, KIA, 2014)
A könyv vezérfonalát Pál Tituszhoz írt levele adja, különösen is a 2,3–5. versek: „ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra; neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszta életűek, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.”
 
Ennek fényében jó hálaadással visszagondolni a 8 évvel ezelőtti kezdetre, amikor ezzel az Igével indult útjára az újraéledő Női kör (Fasori Harangszó 2007. december, 6. oldal).

A könyv írója bevezetőjében a mentori modell kifejezést használja arra a gyakorlatra, hogyan adhatja tovább az idősebb hívő asszony tapasztalatait a fiatalabbaknak, hogyan bátoríthatja egyik korosztály a másikat, ahogy Pál tette ezt ifjú testvéreivel, Titusszal és Timóteussal. A 2014-ben megjelent könyv már egy átdolgozott és aktualizált kiadása az eredetinek. Mindegyik fejezetében találunk igetanulmányozást segítő kérdéseket, a kívánatos jellemvonásokról szóló bibliai tanítást, egy magunk elé kitűzendő célt, valamint egy levelet, melyben egy-egy asszony számol be saját hasznos tapasztalatairól. A Tituszhoz írott levél adja a mondanivaló vázát, de a női jellemvonások és az Isten szerinti életgyakorlat bemutatására szolgáló fejezetekben tárgyalt példák között olvashatunk Naomi, Abigail, Magdalai Mária, Timóteus anyja és nagyanyja, Ráháb, Mária, Márta és mások életének egy-egy mozzanatáról.

Különösen hasznosnak találjuk a csoportos feldolgozás szempontjából, tekintettel arra, hogy a fejezetek végén feltett elgondolkodtató kérdések és az életből kiragadott példák bemutatása bennünket is arra indíthatnak, hogy bátran osszuk meg egymással a hitbeli és igeértés szempontjából építő megtapasztalásainkat testvéri környezetben, kis csoportokban. A 13 fejezetet a hasonló témák összevonásával 9 alkalmon fogjuk feldolgozni.

A Női kör idei alkalmainak pontos beosztása itt elérhető.

Minden nőtestvért szeretettel várunk!


A könyv az iratterjesztésben megvásárolható.