Kötelező hit- és erkölcstan

A kötelező hit- és erkölcstan iskolai tantárgy választásával kapcsolatos tudnivalók ITT.„ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI…”
 GYERMEKEK ISTEN VILÁGOSSÁGÁBAN, AZ Ő TENYERÉN
 
 
Kibeszélhetetlen örömük és felejthetetlen emlékük lehetett azoknak a gyermekeknek, akiket az Úr Jézus magához hívott, szeretettel átölelt, karjára vett, térdére ültetett, és áldó imádságot mondott felettük. Akikért Ő imádkozott, mind meghallgatta a mennyei Atya, és akik Őhozzá vitték a kicsinyeket – szüleik, nagytestvéreik, nagyszüleik –, mind részesei lehettek ezeknek az áldásoknak. Teljesen természetesnek tudhatjuk, hogy Jézus, az Isten Fia szereti és megérti a gyermekeket, hiszen gyermekké lett érettük (érettünk) – így nagy bizalommal fordulhat Őhozzá minden nép apraja-nagyja.
A hittanosok mindig szívesen találkoznak a gyermek Jézussal, akiben – reménységünk szerint – a Megváltót fogják majd dicsőíteni és imádni. Most erről az alapról szeretnénk az általános iskolákban folyó etikai nevelés jelenlegi és jövőbeni helyzetéről rövid betekintést adni. Gondolkodjunk és cselekedjünk együtt! 

A Magyarországi Református Egyház a 2013/2014. tanévben az ország 1297 állami iskolájában 3061 hit- és erkölcstancsoportot szervezett, a 2014/2015. tanévben 6150-et, a 2015/2016. tanévben pedig 9148-at. E feladatot először 962, majd 1084, később pedig 1192 hittanoktatóra bízta.
Mielőtt a következő tanév menetrendjét közreadnánk, vessünk egy pillantást a saját házunk tájára. A Budapest-Fasori Református Egyházközség hatósugarában működő 7 általános iskolában 35 hit- és erkölcstancsoportot szerveztünk a 2015/2016. tanévben. 131 kisdiákot bízott reánk a mi Urunk – olyanokat, akik különböző családi, szociális, társadalmi környezetből érkeztek, és a szüleik által otthon kialakított nevelési gyakorlat is más és más. Ily módon nagy kihívás az, hogy különböző élethelyzetek megbeszélésére találjunk lehetőséget az órarendbe illesztett heti egyszeri alkalmakon.
A legtöbben otthonról hozott terheket cipelnek, csonka családban élnek – valaki mindig hiányzik a teljes örömhöz –, őrlődnek a szülők közötti feszültség hullámverésében, békességre, nyugalomra vágynak, igazi gyermekéletre. Ugyanakkor bíznak az imádság erejében – maguk is kezdeményeznek imaközösségeket, amelyekből szeretetéhségük is kicsendül: a jó szó hiánya, mint sok szomorúság forrása… A hit- és erkölcstanórák megannyi áldása van abban, hogy Isten Igéje alapján közelíthetünk a problémákhoz, és Őt magát kérhetjük azok megoldásához, orvoslásához. Könyörögjünk a szülőkért, hogy a bizalomban, a felelősségvállalásban, a tiszteletadásban egyaránt példaképpé válhassanak gyermekeik előtt, és egységben, egy akarattal menjenek végig velük a felnőttkor felé vezető úton.

A családoknál maradva bizton mondhatjuk: Isten velünk tart az útjainkon, Ő az, aki helyreállítja az ember által elrontott egységet. Jákob családjának, de különösen József életútjának tanulmányozásával juthattunk el e felismerés igaz voltáig a 2. kisdiákok között: a szétesett család újra eggyé lehet. Isten újra eggyé teheti a szétszéledt családokat – nagy ígéret ez. Látjuk és láttatjuk: az elszakadás, a szétesés mindig bűneink következménye, az egybeszerkesztés viszont áldás és Isten munkája (olvasandó: 1Mózes 24–50). Isten Igéje segít meglátni a jó utat egy-egy döntéshelyzetben – például abban, hogy felismerjük, minek van helye az életünkben és minek nincs. A 6. osztályosok ebben a tanévben a Tízparancsolat segítségével megláthatják: hogyan szerethetjük Istent és embertársainkat. Aztán az Úr Jézus közelségében arra is láthatnak példákat, hogy mit jelent a Tízparancsolat megélése a mindennapokban (Az adós szolga története, A tékozló fiú története, A szeretet himnusza). 
A köszönet és a hála kategóriája ugyancsak helyet kap a hatodikosok közötti beszélgetésekben. Néha nem is érezzük, mi mindenért lehetnénk hálásak – de a Bibliában található történetek jó lámpásai lehetnek ennek (A tíz leprás története, Pál és Silás a börtönben).

A 2016/2017. tanévtől kezdve már az 1–4. és az 5–8. osztályokba járók választhatják a hit- és erkölcstant mint kötelező tantárgyat az erkölcstan helyett. Választásukat ezúton is támogatjuk, hiszen az alapműveltség része a Biblia ismerete, és – amint az a fentiekből is kitűnik – a hit- és erkölcstanórákon a szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések, melyeknek feldolgozása segítheti a gyermekek eligazodását az élet különböző dolgaiban. E kérdésekről a Fasori Harangszó 55., 56. és 58. számaiban részletesebben is írtunk, és a leendő gyermekmunkások, katechéták és szervezők buzdítására vezérelvünkké választottuk a 397. ének sorait: „Egy lélekért se érjen vádja téged, hogy temiattad nem látta meg Őt.”
 
Fontosnak tartjuk a szülőkkel, a családokkal folytatott párbeszéd rendszeresebbé tételét. Szeretettel indultunk családlátogatásokra, de szeretettel fogadjuk a szülők, családtagok jelentkezését is örömeikkel, gondjaikkal, közös feladatainkkal kapcsolatban. Kérjük és javasoljuk, hogy lehetőség szerint vegyenek részt az iskolai szülői értekezleteken, és a református hit- és erkölcstan tantárgy felvételére, illetve megtartására vonatkozó döntésüket egyértelműen közöljék az iskolával. Az iskolák 2016. március 1. és 11. között tartották meg a tájékoztató szülői értekezletet, amelyen a felekezetek hittanoktatói is jelen lehettek, bemutatkozhattak. Jelen lehettek a beiratkozáskor is, amelyre 2016. április 14-én és 15-én került sor.
Fontos tudni, hogy ha a szülő a következő tanévre az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, szándékát minden tanév május 20-ig írásban kell jeleznie az igazgatónak, illetve az egyházközség képviselőjének. A Magyarországi Református Egyház a tankönyvek biztosításához felhasználja a tankönyvtámogatást, amely az 1–4. évfolyamon 980 forint/tanuló, az 5–8. évfolyamon 1270 forint/tanuló. Így valamennyi tanuló ingyen jut a tankönyvekhez és munkafüzetekhez a 2016/2017. tanévben is.

Szeretettel emlékeztetjük a 6. és 7. osztályos gyermekek szüleit a konfirmáció lehetőségére – jelezzék szándékukat, illetve válaszoljanak írásos megkeresésünkre, hogy épülő-ébredő gyülekezetünk az ő odaszánt életükkel is növekedjen, erősödjön. Legyenek ők maguk is áldássá, és váljanak további áldások forrásává.
 
Dévai-Józsa Gábor

Hitoktatóink: ITT.
Beszámolócsokor a 2015/16-os tanév eseményeiből ITT olvasható.
Képek a hittanosok tanévzáró szolgálatáról 2016-ból a gyermekek hónapja keretében.
Gondolatok a 2016/17-es tanév hittanóráiról.